Kuidas suurendada seksuaalset liiget 60 aasta jooksul. Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil (RJ-I/1.2-2019)

Teiseks tuleks kõigis liikmesriikides tunnistada kuriteoks laste internetipõhine psühholoogiline manipuleerimine seksuaalse ahvatlemise eesmärgil grooming. ELi ühishuve esindav Euroopa Komisjon on peamine täidesaatev organ. Tähtis on, et kõik omandaksid täieliku teadlikkuse selliste kuritegude kohta, teadvustades kõigepealt nende olemasolu, et oleks võimalik potentsiaalseid seksuaalseid ahistajaid tabada ja seksuaalset ärakasutamist ennetada.

Mida rohkem mõõtmistulemusi, seda väiksem diagnostilise vea võimalus. Sagedam päevane ja harvem öine mõõtmine võib olla patsiendile paremini talutav.

Ühes majanduslikus analüüsis National Clinical Guideline Centre hinnati eelneva metaanalüüsi alusel kolme kõnealuse meetodi kulutõhusust Ühendkuningriigis.

Analüüsis kasutati Markovi mudelit, mille abil hinnati kvaliteedile kohandatud eluaastate arvu ning ravi- ja sotsiaalkindlustuskulusid. Analüüs oli stratifitseeritud soo ja viie vanuserühma suhtes. Arvesse võeti algseid diagnoosimise ja edasisi kulusid sh hüpertensiooni ravi, kardiovaskulaarhaiguste ja normotensiivsete isikute järelkontrolli kulud.

Vererõhu automaatne ambulatoorne jälgimine oli kõige kulutõhusam meetod kõigis soo- ja eagruppides peamiselt seetõttu, et välditi hüpertensiooni ravikulusid.

Suurendage liikmete allalaadimist

Eesti Haigekassa lihtsas kuluanalüüsis võeti arvesse Eesti ambulatoorse vererõhu jälgimise kulu ja ravikulusid. Raha Euroopa transpordi infrastruktuuri edendamiseks näiteks maanteede ja kiirraudteede ehitamiseksmille tagajärjel paraneb ühendus kaugemate piirkondadega ning areneb kaubandus, saadakse nii ELi eelarvest kui ka laenuna Euroopa Investeerimispangalt.

Valitsustel ja ELi institutsioonidel tuli kiiresti tegutseda, et päästa panku, ning kõige raskemasse olukorda sattunud riigid said EList finantsabi. Iirimaa, Portugali, Hispaania ja Küprose abiprogrammid toimisid hästi ning nimetatud riigid said sageli pärast raskeid riiklikke reforme programmi lõpetada — enamik neist Kreekal oli suuremaid raskusi nõutud avaliku sektori struktuursete reformide elluviimisega ning Kreeka riigivõlga käsitlevate keeruliste läbirääkimiste tulemusena sõlmiti Kreekas tehtavate reformide kohta Kreeka ainulaadsest olukorrast hoolimata aitas ühisraha kaitsta kriisi ajal euroala spekulatsioonide ja devalveerimise eest.

EL ja liikmesriigid tegid ühiselt jõupingutusi riigivõla vähendamiseks. Eelseisvatel aastatel on Euroopa riikide suurim ülesanne tulla välja majanduslangusest viisil, mis aitab luua uusi püsivaid töökohti, eelkõige digitaalse ja keskkonnahoidliku tehnoloogia valdkonnas.

Kas on voimalik suurendada uroloogi liiget

Elatustase tõuseb järjekindlalt, ent lõhe rikaste ja vaeste vahel on siiski märkimisväärne. See lõhe võib veelgi suureneda selliste tegurite mõjul nagu majandussurutis, tööstuse ümberpaigutamine, rahvastiku vananemine ja finantsprobleemid avalikus sektoris.

EUROOPA LIIDU EESMÄRK ON:

Nende probleemide lahendamisel on ELi liikmesriikide koostöö äärmiselt oluline. Ent koostöö ei tähenda eri riikide kultuurilise ja keelelise identiteedi kahandamist. Vastupidi, suur osa ELi tegevusest aitab edendada majanduskasvu, mis põhineb piirkondlikul omapäral ning Euroopa traditsioonide ja kultuuride rikkalikul mitmekesisusel alates piirkondlikust kokakunstist kuni turismi ja kunstini.

Digitaaltehnoloogia tugevdab kultuurilist mitmekesisust veelgi, kuna kohalikult toodetavate kultuuriväärtuste levitamine muutub tehniliselt lihtsamaks.

ELil on suurem majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline, kaubanduslik ja poliitiline mõju kui üksikute liikmesriikide pürgimustel. Ühiselt tegutsemine ja ühel häälel kõnelemine loob lisaväärtuse. Maailma suurriigid, nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid, tahavad mõjutada maailmamajanduse toimimise reegleid.

Seetõttu on Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks veelgi olulisem, et nad ühinedes saavutaksid n-ö kriitilise massi ja säilitaksid oma mõjuvõimu maailmas. Reaalne näide ELi mõjuvõimu avaldumise kohta on ELi roll rahvusvahelistel kaubanduseeskirjade läbirääkimistel.

ELi riigid on kokku leppinud mitmesugustes igapäevaelu puudutavates põhimõtetes ja tehnilistes normides, mis on paljudele teistele riikidele maailmas eeskujuks. Näiteks võib tuua tervishoiu- ja ohutusstandardid, taastuvenergia allikate kasutamise edendamise, ettevaatuspõhimõtte toiduohutuses, uue tehnoloogia eetilised aspektid jpm. EL on ka jätkuvalt globaalse soojenemise vastase võitluse esirinnas. Euroopalikud väärtused on ELi hallatava arengukoostöö ja humanitaarabi kaudu nähtavad kogu maailmas.

Inimeste vajadusi ei rahulda pelgalt turujõud või riikide ühepoolselt võetud meetmed. Euroopa Liit seisab selliste humaansete väärtuste ja ühiskonnamudeli eest, millel on tema elanikkonna enamuse toetus. Eurooplase südames on kindel koht sellistel väärtustel nagu inimõigused, sotsiaalne solidaarsus, vaba ettevõtlus, jõukuse õiglane jaotamine, õigus elada turvalises keskkonnas, kultuurilise, keelelise ja usulise mitmekesisuse austamine ning traditsioonide ja progressi harmooniline ühendamine.

Harta koondab endasse kõik õigused, mida ELi liikmesriigid ning nende kodanikud omaks peavad. Ühised õigused ja väärtused loovad eurooplastes ühtekuuluvustunde. Näiteks on kõikides ELi liikmesriikides tühistatud surmanuhtlus. Kõnealuse lepinguga loodi kuue asutajariigi Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksa Föderatiivne Vabariik vaheline ühine söe- ja teraseturg.

Roberta Angelilli, raportöör.

Eesmärk oli kindlustada rahu võitjate ja võidetute vahel Teise maailmasõja järgses Euroopas ning ühendada nad võrdsete partneritena, kes teevad koostööd ühistes institutsioonides. Seejärel otsustasid need kuus riiki luua Euroopa Majandusühendus tähendas ulatuslikuma ühisturu loomist, hõlmates suurel hulgal kaupu ja teenuseid. Tollimaksud kuue riigi vahel kaotati 1. Ettevõtmine oli sedavõrd edukas, et Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik otsustasid ühendustega liituda.

Esimene laienemine, mis kasvatas liikmete arvu kuuelt üheksale, toimus Samal ajal hakati rakendama uut sotsiaal- ja regionaalpoliitikat ning Seepärast tähistatakse 9. Valimisi korraldatakse iga viie aasta järel.

See toimus pärast diktaatorliku riigikorra kokkuvarisemist neis riikides. Selline ühenduste laienemine Lõuna-Euroopasse suurendas veelgi vajadust rakendada piirkondliku abi programme. Ühendus kinnitas selle suurejoonelise eesmärgi ühtses Euroopa aktis, mis allkirjastati Berliini müüri langemine Kuidas rääkida lastega sobivalt ja eakohaselt kehast, tunnetest ja seksist ning kas seda tuleks teha kodus või koolis?

Justiitsministeeriumi uuringu järgi on 41 protsenti 16—aastastest noortest vähemalt ühel korral elu jooksul kogenud mõnda seksuaalse ahistamise liiki. Seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemise korral ei ole siiski ligi pooled noortest oma kogemusest kellelegi rääkinud.

Teine ettepanek on kaitsta lapsi seksiturismi eest, kriminaliseerides kõigis liikmesriikides nii ELi sisesed kui ka välised seksuaalkuriteod. See tähendab, et kuritegude toimepanijad ei saa mitte kunagi võimalust seksiturismiks ega teiste riikide kõige vaesemate ja nooremate laste ning noorte inimeste ära kasutamiseks, sest ükskõik kus ELis ka nende kodu asub, ootab neid koju jõudes kohtumõistmine ja karistus.

RAHU Enne kui Euroopa ühendamise ideest sai poliitiline eesmärk, oli see vaid filosoofide ja visionääride unistus.

Kolmas ettepanek on, et peaksime nüüd tõsiselt käsile võtma Interneti ja arendama koostöös suuremate krediitkaarte väljastavate ettevõtete ning pankade ja valuutavahetuskontorite, Interneti-teenuste pakkujate ja otsingumootoreid haldavate ettevõtete ning loomulikult reisitööstuse kaasabil välja tehnilised meetmed võrgupõhiste maksesüsteemide sulgemiseks juhul, kui makse sooritatakse seksuaalkuritegude ja vägistamiste või laste ja noorte inimeste seksuaalse ekspluateerimise eest.

Selliseid arvamusi leiab kõikjalt, kus inimesed võitlevad veebilehtede sulgemise eest, ning seda sellepärast, et lapsed on tähtsamad kui konfidentsiaalsus ning laste ja noorte inimeste ärakasutamisest tuleb teada anda.

Käesoleva raportiga võime nüüd natuke tagasi tõmbuda ja olla rahul sellega, et oleme parlamendis astunud esimese sammu laste õiguste osas. Kui uus Lissaboni lepe jõustub, siis on laste õigustel ka seaduslik alus ja eesmärk ELi raames, ning see kõik toimub täpselt õigel ajal. Tänan teid tähelepanu eest. Internetti kasutavate laste kaitsmine ja lapspornovastane võitlus on kaks kõige pakilisemat teemat, millega meil tegelda tuleb. Minu jaoks on väga oluline kindlustada, et raamotsus laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta pakub kõrget kaitsetaset.

Laste ärakasutamist Internetis saab käsitleda ainult ühise algatusena Euroopas, sest Internetile ei kohaldu riigipiirid. Raportis on kolm punkti, mis minu arusaamise kohaselt vajaksid täiendamist. Esiteks tuleb säilitada tasakaal laste turvalisuse ja andmekaitse vahel. Me ei pea arvestama mitte ainult laste, vaid ka teiste inimeste isikuandmeid ja rahulolu, mis lastele sellise kaitse pakkumise eesmärgil on asjakohane.

Internetis lapsporno kasutajatele ja levitajatele kriminaalsüüdistuse esitamiseks tuleb nende kohutavate toimingute taga olevad inimesed kõigepealt tuvastada ja arreteerida. Laste sellise ärakasutamise vastane võitlus saab olla edukas vaid siis, kui me seda juuretasandilt alustame.

Samuti peaksime sihikuks võtma need inimesed, kes sellised kohutavaid kriminaalseid toiminguid sisaldavad teenused teistele kättesaadavaks teevad ja nendest kasu saavad.

Lisaks kurjategijate kriminaliseerimisele, nagu Roberta Angelilli raportis kirjeldatud, peaksime suurendama ka lastega tegelevate inimeste teadlikkust ja selgitama Interneti kasutamisega seotud riske.

Peaksime ettekavatsetult keskenduma uute tehnoloogiliste meetodite arendamisele ja privaatsuspõhimõtte kehtestamisele.

Lisaks peame edendama liikmesriikide üksikute asutuste vahelist teabe- ja kogemustevahetust. Liikmesriikide andmekaitseasutustel on võimalus selles suhtes tähtsate vahendajatena toimida.

Kuidas suurendada kolme aasta parast

Edukaks osutub vaid kõikehõlmav lähenemine. Siiski ei kiida ma heaks Interneti-teenuste pakkujate muutmist õiguskaitseasutusteks. Palju parem lahendus on rakendada kokkuleppeid, mis võimaldavad Interneti-teenuste pakkujatel teha õiguskaitseasutustega koostööd vabatahtlikul alusel, nagu see ka praegu toimub.

Mis tahes ilmingutes lapsporno ei ole rohkem ega vähem kui inimsusevastane kuritegu. Me peame rakendama kõik oma jõupingutused sellevastaseks võitluseks. Peame kindlustama, et liikmesriigid teevad meiega koostööd ja et me kõik siin parlamendis liigume ühes suunas. Sellel põhjendusel toetavad Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni liikmed Roberta Angelilli raportit.

Bogusław Rogalski, fraktsiooni UEN nimel. Tuleks rõhutada, et lastel, kes kasutavad uudseid tehnoloogiaid ja eelkõige Internetti, on risk sattuda kontakti potentsiaalsete seksuaalkurjategijatega. Seoses olemasoleva ohuga tuleks kutsuda liikmesriike üles tõkestama juurdepääsu lapspornot sisaldavatele veebisaitidele.

See peaks olema õiguslikult siduv kohustus.

Kell 20 "Suud puhtaks": kuidas kaitsta lapsi seksuaalse väärkohtlemise eest? | Eesti | ERR

Äärmiselt vajalik on korraldada ka lastevanematele ja teismelistele üleeuroopaline teadlikkuse suurendamise kampaania Internetis leviva lapsporno ohtudest. Tähtis küsimus on ka selle põlastusväärse äri ohvrite ja nende perede toetamine. Tihti jäetakse nad ilma abita. Meie kohustus on tagada oma lastele parim võimalik kaitse. Tahaksin korrata meie kolleegi Edit Baueri poolt öeldut, et meie oma liikmesriigid peaksid tegutsema mõningate konventsioonide ja protokollide allkirjastamise ja ratifitseerimise suunas, mida siiani tehtud ei ole.

Ühise raamistiku ja ühise lähenemisviisi välja töötamisel on just need viitepunktid, mis aitavad edasi anda ka liikmesriikide sõnumit, et nemad tunnevad samuti antud küsimuste pärast muret. Minu arust on asjaomaste konventsioonide ja protokollide allkirjastamine üks peamisi toiminguid, mis teha tuleb, ja oleks huvitav teada, miks teatud liikmesriigid tegelikult veel nii kaugele jõudnud ei ole.

Tervitame suuremat osa raportist õigustel põhineva lähenemisviisi osas ja mulle meeldiks, kui selline lähenemisviis juhataks meid edasi ja aitaks unustada seisukohta, et tegemist on vaid kriminaalõiguse valdkonda kuuluva teemaga.

12 lugu Euroopa Liidust

Tegelikult on küsimus laste ja noorukite õigustes ning kaitses. Me vajame selgeid meetmeid lapsohvrite toetamiseks — kas kohtumenetlustes, kus põhiküsimus on ilmselgelt tõe väljaselgitamine, mis ei tohiks aga samas põhjustada lastele lisatraumasid, või kollektiivse töö kaudu lapsohvrite välja selgitamisel.

Dragnet: Homicide / The Werewolf / Homicide

Kaitse peab siiski hõlmama ka lapsi endid. Me peaksime edendama laste Interneti turvalisust ning ka nende endi arusaamist sellest, millised ohud neid Internetis varitsevad ja mille suhtes nad tähelepanelikud olema peaksid, et ka lapsed saaksid selliste kuritegude vastasele võitlusele aktiivselt kaasa aidata. Täna hommikul kavatseme toetada mõningaid muudatusettepanekuid, eriti selliseid, kus on meie arust kindlad põhimõtted, mida me meie endi hukatuseks rikume.

Sellised on näiteks kahepoolse karistatavuse põhimõte ja konfidentsiaalsuse printsiip teatud ametite puhul ning üks või kaks muud juhtu, kus meie arust on vaja kontseptsiooni paremat määratlemist. Üldiselt anname aga käesolevale raportile oma tugeva toetuse ja ootame väga selle edasisi edusamme.

Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno Pikaajaline liige räiged kuriteod, mille ennetamine nõuab rahvusvahelist koostööd. Lapsi rüvetatakse, sundides neid jõuga poseerima seksuaalsetes kontekstides, neid pildistatakse või filmitakse ning materjal riputatakse Internetti. Neid filme ja pilte nähakse kogu maailmas ja seetõttu on selliste rikkumiste lõpetamiseks vaja suurendada rahvusvahelist koostööd.

Me teame, et seksuaalse orjakaubanduse ja laste seksuaalse ekspluateerimise vahel on kindlad seosed. Me ei tea, kui palju lapsi seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil ostetakse ja müüakse, kuid teame, et see arv on suur ja et iga niimoodi kahjustatud laps on üks laps liiga palju.

Täiskasvanud peaksid vastutama meie laste kaitsmise eest ühe kõige hirmsama kuriteoliigi vastu, mis lapse suhtes võidakse toime panna.

Käesolevas arutelus ei tohiks me unustada, et paljude selliste lastevastaste kuritegude sooritajateks on pereliikmed või nende sõbrad, ja seetõttu on tähtis, et ühiskond kindlustaks lastele kontakti teiste täiskasvanutega, et neil oleks kellegi poole abi saamiseks pöörduda.

Laste seksuaalne ärakasutamine mis tahes viisil on kuritegelik ja seda tuleks kõigis liikmesriikides ka vastava kuriteona käsitleda. Kõiki laste suhtes seksuaalkuriteo toime pannud kodanikke tuleb karistada, hoolimata sellest, kas kuritegu pandi toime ELi liikmesriigis või ELi mittekuuluvas riigis.

Ilmselge on, et laste seksuaalsele ekspluateerimisele tuleb lõpp teha.