Liikmete regulatiivsed suurused,

Töögrupid Aukohtu liikmete hulka võib vajadusel kaasata asjatundjaid väljastpoolt Liitu.

И снова обратился к Сирэйнис; -- Я не возмущаюсь тем, что вы намереваетесь совершить. Вы, бесспорно, верите, что это -- лучший выход из положения, только вот, с моей точки зрения, вы сильно ошибаетесь.

Liidu liikme võib Liidust välja arvata Juhatuse otsuse alusel: 2. Eetikakoodeksi rikkumise korral Liidu aukohtu edaspidi nimetatud: Aukohus ettepanekul; 2. Liikme Liidust väljaarvamine ei vabasta Liidust väljaarvatud liiget tema poolt väljaarvamise hetkeni tasumata liikmemaksu tasumisest. Ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.

Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb. Liidu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse ja maksmise korra kinnitab Üldkoosolek oma otsusega. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigust ise või oma esindaja kaudu osaleda Liidu juht või kontrollorganites, v. Liidu Täisliikmetel on võrdsed õigused.

Liikmete regulatiivsed suurused

Liidu Täisliikmetel on õigus: 3. Juhatuse ja Aukohtu eriarvamuse korral otsustab Liidust väljaarvamise Üldkoosolek. Liidu Assotsieerunud liikmetel on Täisliikme õigused, arvestades Põhikirja punktis 2. Liidu liikmetel on ka muud Põhikirja või seadusega ettenähtud õigused. Liidu liikmed on kohustatud: 3. Üldkoosoleku või Juhatuse otsusega ei saa panna liikmetele muud varalist kohustust, kui sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise kohustus. Liidul on Liidu liikmetele järgimiseks kohustuslik Eetikakoodeks.

Eetikakoodeks kinnitatakse Üldkoosoleku poolt ja on Aukohtu tegevuse aluseks.

Liidu kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Liidu juhtorganiteks on Juhatus ja Liidu tegevmeeskond edaspidi nimetatud: Tegevmeeskond. Liidu nõuandev organ on Aukohus. Liidu tööorganiteks on töögrupid. Liidu kontrollorganiks on Liidu revisjonikomisjon edaspidi nimetatud: Revisjonikomisjon. Üldkoosolek on Liidu kõrgeim organ, mis tegutseb seaduses ja Põhikirjas sätestatud korras.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 6. Põhikirja ja Eetikakoodeksi kinnitamine, täiendamine ning muutmine; 6. Liidu eesmärgi muutmine; 6.

Eraomandis oleva ettevõtte eelised[ muuda muuda lähteteksti ] Kontroll - Eraettevõtetel on suurem paindlikkus ilma aruandlusnõuete, aktsionäride ootuste ja avalik-õigusliku äriühingu tururõhkudeta, kuna nad saavad keskenduda pikemaajalisele kasvule, mitte kvartali tulule.

Juhatuse ja Revisjonikomisjoni liikmete ja audiitori valimine ja tagasikutsumine; 6. Aukohtu liikmete valimine; 6. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine; 6. Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine; 6. Liidu majandusaasta aruande ning Revisjonikomisjoni ja audiitorkontrolli aruande kinnitamine; 6.

Liidu tegevuse lõpetamine; 6. Liidu liikme esindajaks Üldkoosolekul võib olla seaduslik esindaja või tema volitusel Liidu liikme töötaja. Korralised Üldkoosolekud kutsub kokku Juhatus 2 kaks korda aastas. Üldkoosoleku toimumise teade saadetakse Liidu liikmetele vähemalt 14 neliteist päeva enne Üldkoosoleku toimumist.

Erakorralise Üldkoosoleku teade saadetakse Liidu liikmetele vähemalt 7 seitse päeva enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist. Kui Juhatus ei kutsu erakorralist Üldkoosolekut käesolevas Põhikirja punktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.

Liidu asukoht on Tallinn. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest, muudest seadustest ja käesolevast põhikirjast edaspidi nimetatud: Põhikiri. Liit vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.

Üldkoosolek on pädev otsustama, kui seal on esindatud üle ½ poole Liidu täisliikmetest. Üldkoosoleku otsused Põhikirja kinnitamise ja muutmise ning Liidu tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise kohta võetakse vastu vähemalt ¾ kolme neljandikulise Üldkoosolekul osalenud või esindatud täisliikmete häälteenamusega. Muudes küsimustes võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest.

Isiku valimistel loetakse valituks enim hääli saanud kandidaat. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkoosolekul on esindatud Liidu kõik hääleõiguslikud liikmed. Igal Liidu täisliikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

Eraettevõte

Liidu liige, kes on ka Juhatuse või Aukohtu liige, ei või hääletada Liidu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas Põhikirja punktis nimetatud Liidu liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

Juhul, kui ei õnnestu Üldkoosolekut Põhikirja punktis 6. Sellisel juhul on Üldkoosolek pädev otsustama juhul, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud vähemalt 10 kümme täisliiget.

Liidu tegevuse igapäevaseks juhtimiseks ja esindamiseks valib Üldkoosolek Juhatuse. Juhatuse valimisprotseduuri määrab Üldkoosolek. Juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt. Liidu juhatuse liikme kandidaat seatakse üles Liidu liikmete töötajate, juhatajate, tegevjuhtide, juhatuse või nõukogu liikmete hulgast. Juhatuses on 3 kolm kuni 9 üheksa liiget.

Liikmete regulatiivsed suurused

Liidu liige võib Juhatuses olla esindatud ainult 1 ühe liikmega. Juhatus valitakse 2 kaheks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe edaspidi nimetatud: President ja juhatuse aseesimehe edaspidi nimetatud: Asepresident. Juhatuse pädevusse kuulub: 7. Üldkoosoleku otsuste täitmise tagamine; 7.

Üldkoosoleku kokkukutsumine ja Üldkoosoleku päevakorra ettevalmistamine; 7. Aukohtu poolt tehtud ettepanekute käsitlemine ja otsustamine; 7.

Liikmete regulatiivsed suurused

Liidu raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduste nõuetele; 7. Liidu eelarve kinnitamine ja majandusaasta aruande ettevalmistamine esitamiseks Üldkoosolekule; 7.

Navigeerimismenüü

Liidule vara omandamise ja selle võõrandamise otsustamine vastavalt Liidu kinnitatud eelarvele ning vara kasutamise otsustamine; 7. Tegevjuhiga töölepingu sõlmimine ja palgaliste ametikohtade Tegevmeeskond kinnitamine ning Tegevjuhi tegevuse kontrollimine; 7.

Juhatuse töökorra kehtestamine; 7.

Liidu poolt taotletud toetuste andmise ja sponsoreerimise otsustamine; 7. Liidu ametlike seisukohtade vastuvõtmine Liidu liikmete ühistes huvides; 7. Juhatus on pädev otsustama, kui koosolekul osaleb üle ½ poole Juhatuse liikmetest.

Liikmete regulatiivsed suurused

Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks Presidendi või tema puudumisel Asepresidendi hääl.

Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga seonduvat küsimust, tehingu tegemist või sellise isikuga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Liidu poolt. Juhatuse koosoleku teade saadetakse Juhatuse liikmetele välja 7 seitse päeva enne koosoleku toimumist.

Juhatuse koosolekud protokollitakse ja otsused saadetakse välja kõigile Liidu liikmetele ja Tegevjuhile. Liitu võib õigustoimingutes esindada President või 2 kaks Juhatuse liiget ühiselt.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis, samuti siis, kui seda nõuab Aukohus Eetikakoodeksis toodud juhtudel. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest ja ette teatamata tagasi kutsuda. Juhatuse liige võib tagasi astuda, teatades sellest liidule vähemalt üks kuu ette. Tagasiastumisavalduse saamisel kutsub liidu üldkoosolek juhatuse liikme tagasi ühe kuu jooksul avalduse laekumisest. Konkurentsivõimelise teabe avalikustamata jätmine - eraettevõtted ei ole kohustatud avaldama teavet oma tegevuse ja finantsväljavaadete kohta, sest nad ei ole kohustatud avaldama teavet, mis võib olla konkurentidele väärtuslik.

Account Options

Olulise osaluse omandamisel võivad aktsionärid mõjutada ettevõtte müüki või olulist ümberkorraldamist. Eraettevõtted ei ole selle potentsiaalse riskiga ohustatud.

Liikmete regulatiivsed suurused

Väikeettevõtja — äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 eurot, müügitulu 8 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. Keskmise suurusega ettevõtja — äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 eurot, müügitulu 40 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul inimest.