Mis on voistluse liikme suurus,

Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel. Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus, samuti juhatuse iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega kaasneks ilmselt kahju hüvitamise kohustus, ning liidu liige, kes ei osalenud otsuse tegemisel.

Võistlus koosneb Aja peale liikumisest- ja orienteerumisest maastikul öösel ja päeval, vastutegevuse vältimisest ja vajadusel nende eest põgenemisest, sõduri- matka- ja osavusülesannete täitmisest.

Võistkond peab läbima võistlusraja võimalikult kiiresti ja minimaalsete karistuspunktidega.

Eesti arhitektuurivõistluste juhend 2008

Võistkond lähetatakse rajale ja fikseeritakse lähteaeg. Võistkonna lõpetamise ajaks on viimasena finišijoone ületanud lahingpaarilise lõpuaeg. Väikseima ajaga võistlusraja läbinud võistkond on võitja. Võistlejad võivad olla rajal 24 h, isegi siis kui nad enam aega ei mahu, kuid peale selle täitumist peavad nad rajalt maha tulema.

Võistluste eesmärk Selgitada välja parimad võistlejad, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. Tõsta huvi sõjalis-sportlike oskuste ja matkatarkuste vastu. Võistkonna koosneb kahest võistlejast ehk lahingpaar.

  1. Rahvastepall – Vikipeedia
  2. Liitumine — Eesti Discgolfi Liit

Maksimaalselt lubatakse rajale kuni 20 lahingpaari. Lahingpaarid registreerida hiljemalt Stardimaks tagastatakse võistlejatele stardis kui nad on saabunud võistlusele. Starti mitteilmunud võistlejatele stardimaksu ei tagastata ja see summa kantakse maleva omavahenditesse. Kontseptsioon Võistlejad peavad läbima võistlusraja jalgsi liikudes, kasutades ära maa-ala eripära varjumiseks, ning vastutegevuse Liikme suurus majanduskasvuga 158 ja vaatluspostide vältimiseks.

Võistlus läbitakse eraldi võistkondadena, st.

Keelatud on ka võistlejate omavaheline telefoniühendus või muul moel suhtlemine. Rangelt on keelatud abistava transpordi kasutamine rajal!

Mis on voistluse liikme suurus Elamurajooni suurus 1 pereliige

Viimase osas, vahelejäämise korral diskvalifitseeritakse võistlejad ja lisandub 3 aastane võistluskeeld antud võistlusel. Võistkonna ühe liikme katkestamisel võib teine võistleja jätkata võistlust, kui läbitud on vähemalt pool võistlusmaad.

Rahvastepall

Erandina võib taotleda luba jätkamiseks rajakohtunikult. Võistluse katkestamine toimub võistkonnale lähimas kontrollpunktis KP. Väljaspool KP-d võib katkestada ainult vigastuse korral, teatades sellest viivitamatult võistluse läbiviijale 53 või Sakala Maleva staapi telefonil Kontrollpunktid Läbida tuleb kõik kontrollpunktid.

Kontrollpunktides KP tuleb täita konkreetse KP ülesanne. Kontrollpunkti sisenedes tuleb alustada kohe ülesande täitmist kui ees pole teist võistkonda. Kõik ülesanded kontrollpunktides täidetakse etteantud aja peale. Peale ülesande täitmist ja uute koordinaatide saamist saab täiendada oma joogivee varusid ja tuleb väljuda punktist. KP-s puhkamine ja niisama aja veetmine ei ole lubatud.

Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta.

Kuidas liiduga liituda?

Pärast starti rajal ja kontrollpunktides on keelatud igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse kas kontrollpunkti ülema või rajakohtuniku poolt. Kõrvalise abina ei käsitleta meditsiinilist abi punktides.

  • Julgestusköis kapron 15 m, min läbimõõt 6mm ; 2 mobiiltelefoni laetud akudega Min.
  • Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.

Punktide Mis on voistluse liikme suurus Igas Mis on voistluse liikme suurus on etteantud hindamise süsteem. Kui on aja peale lahendatav ülesanne, siis saab parim aeg 0 karistuspunkti, paremuselt järgmine karistuspunkti, kolmas aeg jne.

Mis on voistluse liikme suurus Taiuslik suurus liikmeks

Kui on ülesande sooritamiseks ette antud aeg, siis saab karistuspunkte nii palju kui mingi asja vastu eksiti. Näiteks ohutustehnika vastu eksimine annab 10 karistuspunkti, relva valesti käsitledes saab 10 karistuspunkti ja sinna lisaks veel aja ületamise eest kui ületati jne.

Ülesandest loobumise korral saab maksimaalsed karistuspunktid ehk siis karistuspunkti. Igas kontrollpunktis tutvustatakse enne sooritust ülesannet ja hindamissüsteemi.

Mis on voistluse liikme suurus Suumi kukk on pikem

Võistluse hindamine Hindamine põhineb karistuspunktidel. Üks karistuspunkt võrdub 1 minutiga.

Mis on voistluse liikme suurus Meetodid Kuidas suurendada munn

Võistlusraja eksimusteta läbinud lahingpaar karistuspunkte ei saa 0 karistuspunkti. Iga kaotatud elu maksab võistlejale 30 minutit. Kokku on igal võistlejal 5 elutalongi, seega lahingpaari peale on võimalik kaotada minutit ehk teenida karistuspunkti.

Seltsi igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada Seltsi juhatuse otsusega. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal osaleb või sellel on esindatud vähemalt kaks 2 seltsi liiget. Juhul, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud Seltsi põhikirja nõudeid, samuti küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liikmed.

Iga eksimuse eest saadakse karistuspunkte. Kogutud karistuspunktid liidetakse lõpetamise ajale juurde. Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist.

Protestid Protestid lahendab kolleegium, kuhu kuuluvad peakohtunik, vastutegevuse ülem ja punktikohtunik, kelle vastutusalasse kuulub protest. Kohtunikud on määratud maleva pealiku käskkirjaga. Proteste saab esitada peakohtunikule 30 minuti jooksul, alates viimase võistleja lõpetamisest. Kui kohtunike hääled jagunevad võrdselt, siis lõpliku otsuse teeb peakohtunik. Protestid esitatakse kirjalikult.

Navigeerimismenüü

Vastutegevus Võistluse raames on võistlejate võistlusrajal liikumise raskendamiseks organiseeritud vastutegevus. Vastutegevus võib tegutseda s.

Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas.

Võistleja loetakse tabatuks, kui vastutegevuse liige on võistlejat märganud ja suutund võistlejale läheneda hinnanguliselt 10 meetri kaugusele metsas või tihnikus, 20 meetri kaugusele lagedal alal. Kui võistleja ei peatud, on vastutegevuse liikmetel õigus neid tabamiseni jälitada nii metsasel kui lagedal alal.

Füüsiline vastuhakkamine vastutegevuse liikmele on KEELATUD, vastutegevuse liikmel on keelatud võistleja kehaline väärkohtlemine, võistleja alandamine või muul moel võistleja väärikuse alandamine. Vastutegevusel on lubatud võistlejat kinni pidada, kui võistleja ei allu vastutegevuse liikme korraldustele nt.

Võimalike pretensioonide korral vastutegevuse tegutsemise osas, tuleb käituda vastavalt punktis 8 sätestatule. Pretensioonide lahendamisel lähtutakse põhimõttest, et vastutegevus tegutseb kompanii suuruse üksusena pataljoni koosseisus — võistleja on üksikisik üksikvõitleja varustusega, kelle üksus on purustatud ja mistõttu välist abi pole kuskilt loota.

Rajale võtavad võistlejad hädavajaliku toidumoona ise kaasa.

Võistlused / Arhitektuurivõistluste juhend

Võistlejate toitlustamist võistluse lõpus ei toimu. Joogivesi Võistlejatel on igas kontrollpunktis võimalus täita oma veepudeleid. Võistlusrajal kontrollimata allikatest vee tarvitamine võib olla ohtlik ja toimub võistlejate omal vastutusel. Side Lahingpaaril peab olema kaasas töökorras ja laetud akuga mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras.

Võistluste hädaabi numbrid vt. Meditsiiniabi Komplekteeritud meditsiinipaun on igas punktis, esmaabi meeskond on valmiduses raskemate juhtumite korral. Igal võistlejal peab olema kaasas isiklik üksikvõitleja esmaabivarustus. Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitseväes kasutatavad kaardid mõõtkavaga Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad võistlejad ise kaardile.