Millised rahvaste liikme suurus

Artikkel 10 1. II peatükk Artikkel 34 1.

Artikkel 19 Terviseassambleel on õigus vastu võtta konventsioone ja lepinguid, milles käsitletakse organisatsiooni pädevusse kuuluvaid küsimusi. Konventsiooni või lepingu vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku terviseassamblee häältest ning liikme suhtes jõustub see pärast põhiseadusekohast heakskiitmist. Artikkel 20 Kaheksateistkümne kuu jooksul pärast konventsiooni või lepingu vastuvõtmist terviseassamblee poolt kohustub liige võtma meetmeid, et see konventsioon või leping riigisiseselt heaks kiita.

Liige teatab peadirektorile võetud meetmed ning konventsiooni või lepingu heakskiitmata jätmise korral tähtaja jooksul põhjendab seda.

Heakskiitmise korral esitab liige peadirektorile aastaaruande kooskõlas XIV peatükiga. Artikkel 21 Terviseassambleel on õigus vastu võtta määrusi, mis käsitlevad: a haiguste rahvusvahelise leviku tõkestamiseks väljatöötatud sanitaar- ja karantiininõudeid ning muid protseduure; b haiguste, surmapõhjuste ja rahvatervise praktika nimestikku; c rahvusvaheliseks kasutuseks ette nähtud diagnostiliste protseduuride standardeid; d rahvusvahelises kaubanduses liikuvate bioloogiliste, farmatseutiliste ja muude samalaadsete toodete ohutuse, puhtuse ja mõju standardeid; e rahvusvahelises kaubanduses liikuvate bioloogiliste, farmatseutiliste ja muude samalaadsete toodete reklaami Millised rahvaste liikme suurus märgistamist.

Artikkel 22 Liikme suhtes jõustub artikli 21 kohane määrus pärast terviseassambleelt selle vastuvõtmise kohta teate saamist, välja arvatud liikme suhtes, kes teatab peadirektorile teates märgitud ajavahemiku jooksul määruse tagasilükkamisest või reservatsioonidest.

Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased. Pariisi rahukonverentsil langetati otsus, et mainitud alad tuleb allutada Rahvasteliidule, mille nimel hakkavad neid haldama teised riigid — sellega loodi rahvusvahelise järelevalvega ja riikliku vastutusega mandaatsüsteem.

Artikkel 23 Terviseassambleel on õigus anda liikmetele soovitusi organisatsiooni pädevusse kuuluvates küsimustes. Võrdset geograafilist jaotust arvestades valib terviseassamblee liikmed, kellel on õigus määrata isik juhatusse; igast artikli 44 kohaselt loodud piirkondlikust organisatsioonist valitakse vähemalt kolm liiget. Valitud liikmed määravad juhatusse tervisealase ettevalmistusega isiku, kellel võivad olla asendajad ja nõustajad.

Artikkel 25 Liikmed valitakse kolmeks aastaks ning neid võib uuesti valida juhul, kui nende liikmete ametiaeg, kes valiti terviseassamblee esimesel istungil pärast põhikirja muudatuste jõustumist, mille kohaselt juhatuse liikmete arv suurenes kolmekümne ühelt kolmekümne kahele, on selle võrra lühem, et valida igast piirkondlikust organisatsioonist igal aastal vähemalt üks liige. Artikkel 26 Juhatus koguneb vähemalt kaks korda aastas ning määrab koosolekute toimumise kohad.

Mida suurendada liikme suurust meestel Kuidas suurendada meeste vaarikuse kiiresti

Artikkel 27 Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ning kehtestab oma menetluskorra. Artikkel 28 a ellu viia terviseassamblee otsuseid ja poliitikat; b toimida terviseassamblee täidesaatva organina; c täita muid terviseassamblee pandud ülesandeid; d nõustada terviseassambleed küsimustes, mida viimane on esitanud ning mis on konventsioonide, lepingute ja määrustega organisatsioonile ülesandeks pandud; e anda terviseassambleele omal algatusel nõu või teha ettepanekuid; f valmistada ette terviseassamblee koosoleku päevakord; g esitada terviseassambleele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kindlaksmääratud ajavahemiku üldtööplaan; h tegeleda kõigi tema Mees peenise Kuidas suurendada kuuluvate küsimustega; i võtta organisatsiooni ülesannete ja rahaliste vahendite piires erimeetmeid, et lahendada kiiret reageerimist vajavaid olukordi.

Peadirektorit võib volitada astuma samme, et võidelda epideemiatega, osaleda õnnetuse ohvrite tervisealases abistamises ning algatada uurimusi, mille kiireloomulisusele on juhatuse liige või peadirektor tähelepanu juhtinud. Artikkel 29 Juhatus tegutseb assamblee nimel talle antud pädevuse ulatuses.

Artikkel 31 Peadirektori nimetab juhatuse ettepanekul ja terviseassamblee määratud tingimuste kohaselt ametisse terviseassamblee.

Millised rahvaste liikme suurus alluv peadirektor on organisatsiooni kõrgeim haldus-tehniline ametnik. Artikkel 32 Peadirektor on ex officio terviseassamblee, juhatuse, komisjonide ja komiteede ning organisatsiooni konverentside sekretär.

  1. Rahvasteliit - Ajalugu - 9. klass | TaskuTark
  2. Peenise paksendav duusid
  3. Rahvasteliit – Vikipeedia
  4. Suurenenud liikme kuni 50 cm
  5. Seadme suurendamiseks odav
  6. Kuidas liige suurus parineb

Selle ülesande võib ta edasi delegeerida. Artikkel 33 Peadirektor või tema esindaja võib liikmete nõusolekul kehtestada korra, mille kohaselt võib ta oma kohustusi täites pöörduda vahetult liikmete ametkondade poole, eriti terviseasutuste ning valitsus- ja valitsusväliste terviseorganisatsioonide poole. Samuti võib ta luua otsesidemed rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille tegevus kuulub terviseorganisatsiooni pädevusse.

Ta hoiab piirkondlikke esindusi kursis kõigi nende tegevusvaldkonda kuuluvate küsimustega.

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri

Artikkel 34 Peadirektor valmistab ette ning esitab juhatusele organisatsiooni finantsaruanded ning eelarve-ettepanekud. Artikkel 35 Peadirektor nimetab terviseassamblee kinnitatud personalieeskirjade kohaselt ametisse sekretariaadi personali. Personali värbamisel on kõige olulisem tagada sekretariaadi maksimaalne efektiivsus, terviklikkus ja rahvusvaheline esindatus.

Samuti tuleb personali värbamisel silmas pidada laiahaardelist geograafilist esindatust. Artikkel 36 Organisatsiooni personali teenistustingimused peavad võimalikult suures ulatuses vastama teiste ÜRO organisatsioonide tingimustele. Artikkel 37 Oma kohustusi täites ei juhindu peadirektor ega personal ühestki valitsusest ega võimuorganist väljaspool organisatsiooni.

Nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada nende rahvusvahelise ametniku seisundit.

Organisatsiooni liige kohustub omalt poolt arvestama peadirektori ja personali rahvusvahelise seisundiga ning hoiduma nende mõjutamisest. Artikkel 39 Juhatus vaatab aeg-ajalt, kuid vähemalt kord aastas, üle komiteede vajalikkuse. Artikkel 40 Juhatus võib ette näha ühis- või segakomiteede loomise organisatsiooni poolt või selliste komiteede töös koos teiste organisatsioonidega osalemise ning organisatsiooni esindamise teiste organisatsioonide loodud komiteedes.

Tagasi nimekirja Rahvasteliit Pariisi rahukonverentsi tulemusel moodustati Rahvasteliit, mis pidi ära hoidma suuri rahvusvahelisi konflikte tulevikus. Peakorter asus Genfis. Rahvasteliit oli aastatel — eksisteerinud valitsustevaheline rahvusvaheline organisatsioon. Rahvasteliidu põhikirja kohaselt olid organisatsiooni esmased eesmärgid sõja ennetamine kollektiivse julgeoleku ja relvastuskontrolli abil ning rahvusvaheliste tüliküsimuste lahendamine läbirääkimiste ja arbitraaži teel.

Esindajad määrab terviseassamblee või juhatus. Artikkel 42 Juhatus võib ette näha organisatsiooni esindatuse konverentsidel, mis juhatuse hinnangul pakuvad organisatsioonile huvi. Igas piirkonnas võib olla ainult üks organisatsioon.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Artikkel 45 Piirkondlikud organisatsioonid on käesoleva põhikirja kohaselt organisatsiooni lahutamatud osad. Artikkel 46 Piirkondlik organisatsioon koosneb piirkondlikust komiteest ja piirkondlikust esindusest. Artikkel 47 Piirkondlikusse komiteesse kuuluvad piirkonna liikmed ja assotsieerunud liikmete esindajad.

Piirkonna territooriumil või territooriumirühmal, mis ei vastuta ise oma välissuhtlemise eest ning mis ei ole assotsieerunud liige, on õigus olla esindatud ning osaleda piirkondlikus komitees. Sellise territooriumi või territooriumirühma õigused ja kohustused piirkondlikus komitees määrab terviseassamblee, pidades nõu nende territooriumide välissuhete eest vastutava liikme või muu võimuorganiga ja piirkonna liikmetega.

Rahvasteliit

Artikkel 48 Piirkondlik komitee koguneb nii sageli kui vaja ning määrab koosolekute toimumise kohad. Artikkel 49 Piirkondlik komitee võtab vastu oma menetluskorra.

Artikkel 50 Piirkondliku komitee ülesanded on järgmised: a kujundada ainult piirkondliku iseloomuga poliitikat; b valvata piirkondliku esinduse tegevuse järele; c soovitada piirkondlikule esindusele konverentside kokkukutsumist ning tervisealaste tööde ja uuringute korraldamist, mis Millised rahvaste liikme suurus komitee arvates aitavad kaasa organisatsiooni eesmärgi täitmisele piirkonnas; d teha koostööd ÜRO asjaomaste piirkondlike komiteede, teiste allasutuste ja piirkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega, millel on organisatsiooniga ühiseid huve; e nõustada peadirektori kaudu organisatsiooni rahvusvahelistes terviseküsimustes, millel on piirkondlikust laiem ulatus; f soovitada piirkonna valitsustele täiendavalt piirkonda assigneerida, kui organisatsiooni üldeelarvest piirkonnale määratud summa ei ole piisav piirkondlike ülesannete täitmiseks; g täita muid ülesandeid, mida terviseassamblee, juhatus või peadirektor piirkondlikule komiteele delegeerivad.

Artikkel 51 Piirkondlik esindus Millised rahvaste liikme suurus organisatsiooni peadirektorile alluv piirkondliku komitee haldusorgan. Peale selle viib piirkondlik esindus piirkonnas ellu terviseassamblee ja juhatuse otsuseid. Artikkel 52 Piirkondliku esinduse juht on juhatuse poolt piirkondliku komitee nõusolekul ametisse nimetatav piirkondlik direktor. Artikkel 53 Piirkondliku esinduse personali ametissenimetamise korra lepivad kokku peadirektor ja piirkondlik direktor.

Artikkel 54 Panameerika Terviseorganisatsioon, mida esindavad Panameerika Tervisebüroo ja Panameerika tervisekonverentsid, ning muud enne käesoleva põhikirja vastuvõtmist eksisteerinud valitsustevahelised piirkondlikud terviseorganisatsioonid integreeritakse organisatsiooni sobival ajal.

Integratsioon toimub ühistegevuse kaudu nii kiiresti kui vaja asjaomaste organisatsioonide pädevate võimuorganite nõusolekul. Juhatus vaatab eelarve-ettepanekud läbi ja esitab need koos oma soovitustega terviseassambleele.

Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.

Artikkel 56 Arvestades organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkuleppeid, vaatab terviseassamblee eelarve-ettepanekud läbi, kinnitab need ning jaotab kulud liikmete vahel terviseassamblee kinnitatava skaala kohaselt.

Artikkel 57 Terviseassamblee või selle nimel tegutsev juhatus võib vastu võtta ja hallata organisatsioonile tehtud kingitusi ja pärandusi, kui kingituste või päranduste tingimused on terviseassambleele või juhatusele vastuvõetavad ning vastavad organisatsiooni eesmärgile ja poliitikale. Artikkel 58 Hädaolukordadeks ja ettenägematute kulude katteks luuakse erifond, mida juhatus võib kasutada oma äranägemise järgi.

Artikkel 60 a Terviseassamblee olulisi küsimusi käsitlevad otsused langetatakse kahe kolmandiku kohalviibivate liikmete häältega. Olulised küsimused on: konventsioonide ja lepingute vastuvõtmine; selliste lepingute heakskiitmine, mis käsitlevad Millised rahvaste liikme suurus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ning valitsustevaheliste organisatsioonide ja asutustega artiklite 69, 70 ja 72 kohaselt; põhikirja muudatusi.

Artikkel 62 Liikmed esitavad aastaaruande tegevuse kohta, mis lähtub organisatsiooni soovitustest ning konventsioonidest, lepingutest ja määrustest. Artikkel 63 Liikmed teatavad organisatsioonile viivitamata riigis avaldatud tervisealased olulised seadused, määrused, ametlikud aruanded ning statistika.

Artikkel 64 Liikmed esitavad statistilised ja epidemioloogilised aruanded terviseassamblee kinnitatud korra kohaselt.

Kuidas ja kuhu liikme suurendada ja kui palju see maksab Kuidas suurendada liiget, kes ei viita arstile

Artikkel 65 Liikmed edastavad juhatuse nõudel tervisealast lisateavet. Artikkel 67 a Organisatsioonil on liikmete territooriumidel sellised privileegid ja puutumatus, mis on vajalikud organisatsiooni eesmärgi ja ülesannete täitmiseks.

Artikkel 68 Õigus- ja teovõime, privileegid ning puutumatus määratakse organisatsioonis ettevalmistatava eraldi lepinguga, mille üle peetakse nõu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäriga ning mis sõlmitakse liikmetega.

Organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni suhteid käsitleva lepingu heakskiitmiseks on vaja kaht kolmandikku terviseassamblee häältest. Artikkel 70 Teise valitsustevahelise organisatsiooniga loob organisatsioon suhted ja teeb tihedat koostööd vastavalt vajadusele. Sellise organisatsiooniga ametliku lepingu sõlmimiseks on vaja kaht kolmandikku terviseassamblee häältest.

Artikkel 71 Organisatsioon võib tema pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks võtta meetmeid, et pidada nõu ja teha koostööd rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega ning, asjaomaste valitsuste nõusolekul, rahvuslike valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega. Artikkel 72 Terviseassamblee kahekolmandikulise häälteenamusega võib organisatsioon võtta endale teise rahvusvahelise organisatsiooni või asutuse, kelle eesmärgid ja tegevus ühtivad organisatsiooni omaga, ülesanded, vahendid ja kohustused, mis antakse organisatsioonile rahvusvahelise lepinguga või kokkuleppega Kuidas masturbeerida ja suurendada liige organisatsioonide pädevate organitega.

Muudatused jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui need on terviseassamblees kahe kolmandiku häältega vastu võetud ning Millised rahvaste liikme suurus kaks kolmandikku liikmetest on need oma põhiseaduse kohaselt heaks kiitnud. Artikkel 75 Põhikirja tõlgendamise Millised rahvaste liikme suurus rakendamise küsimused ja erimeelsused, Liige paksuse pikkus ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel või terviseassamblees, antakse lahendamiseks Rahvusvahelisele Kohtule vastavalt kohtu statuudile, kui pooled ei lepi kokku teises lahendusviisis.

Artikkel 76 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee volitusel või organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vahelise lepinguga antava volituse alusel võib organisatsioon taotleda Rahvusvaheliselt Kohtult seisukohta organisatsiooni pädevusse kuuluva õigusküsimuse kohta. Artikkel 77 Seisukohataotlust käsitlevas kohtumenetluses võib organisatsiooni esindada peadirektor.

Ta valmistab ette asja esitamise kohtus, sealhulgas erinevad argumendid. Artikkel 79 a Riigid võivad põhikirjaga ühineda järgmiselt: i alla kirjutades heakskiitmise tingimuseta; ii alla kirjutades heakskiitmise tingimusega ning sellele järgneva heakskiitmisega; või iii heakskiitmisega.

Artikkel 80 Põhikiri jõustub pärast seda, kui kakskümmend kuus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liiget on sellega artikli 79 kohaselt ühinenud. Artikkel 81 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli kohaselt registreerib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär põhikirja pärast seda, kui üks riik on selle heakskiitmise tingimuseta alla kirjutanud või kui esimene ametlik heakskiitmiskiri on hoiule antud.

Artikkel 82 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teatab põhikirjaga ühinenud riikidele selle jõustumise päeva. Samuti teatab ta neile teiste riikide põhikirjaga ühinemise päeva.

Kuidas suurendada liikme 4-5 cm Kuidas suurendada inimese suguelundite suurust

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad põhikirjale alla kirjutanud. Koostatud kahekümne teisel juulil Originaaltekstid antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arhiivi. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär edastab tõestatud koopiad konverentsil osalenud valitsustele.

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being Suurus ja vaade meessoost liige distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.

The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States. The achievement of any State in the promotion and protection of health is of value to all. Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease, especially communicable disease, is a common danger.

Healthy development of the child is of basic importance; the ability to live harmoniously in a changing total environment is essential to such development. The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health.

Informed opinion and active co-operation on the part of the public are of the utmost importance in the improvement of the health of the people. Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. Accepting these principles, and for the purpose of co-operation among themselves and with others to promote and protect the health of all peoples, the Contracting Parties agree to the present Constitution and hereby establish the World Health Organization as a specialized agency within the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations.

Article 4 Members of the United Nations may become Members of the Organization by signing or otherwise accepting this Constitution in accordance with the provisions of Chapter XIX and in accordance with their constitutional processes.

  • Niipalju kui voimalik, et suurendada seksuaalset elundi
  • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut – Riigi Teataja
  • Artikkel 19 Terviseassambleel on õigus vastu võtta konventsioone ja lepinguid, milles käsitletakse organisatsiooni pädevusse kuuluvaid küsimusi.
  • Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri – Riigi Teataja

Article 5 The States whose Governments have been invited to send observers to the International Health Conference held in New York,may become Members by signing or otherwise accepting this Constitution in accordance with the provisions of Chapter XIX and in accordance with their constitutional processes provided that such signature or acceptance shall be completed before the first session of the Health Assembly. Article 6 Subject to the conditions of any agreement between the United Nations and the Organization, approved pursuant to Chapter XVI, States which do not become Members in accordance with Articles 4 and 5 may apply to become Members and shall be admitted as Members when their application has been approved by a simple majority vote of the Health Assembly.

Article 7 If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in Kuidas suurendada liiget, milliseid ravimeid exceptional circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges and services to which a Member is entitled.

The Health Assembly shall have the authority to restore such voting privileges and services. Article 8 Territories or groups of territories which are not responsible for Millised rahvaste Millised rahvaste liikme suurus suurus conduct of their international relations may be admitted as Associate Members by the Health Assembly upon application made on behalf of such territory or group of territories by the Member or other authority having responsibility for their international relations.

Representatives of Associate Members to the Health Assembly should be qualified by their technical competence in the field of health and should be chosen from the native population. The nature and extent of the rights and obligations of Associate Members shall be determined by the Health Assembly.

Article 11 Each Member shall be represented by not more than three delegates, one of whom shall be designated by the Member as chief delegate.