Liikme valik

Mis oli valimi koostamise valikufreimiks? Kui korteriomanikest ei leidu korteriühistu juhatusse valimiseks inimesi, kellel oleks piisavalt teadmisi, oskusi ja aega korteriühistu juhtimise ja elamu korrashoiu korraldamisega tegeleda või motivatsiooni seda koostöös halduriga teha, siis võib teie jaoks olla parimaks lahenduseks kolmas mudel, kus: vastutab ja haldab haldusfirma,. Juhatuse ülesandeid täidab kutseline kinnisvarahaldur. Eelistena võib haldusfirma õnnestunud valiku korral välja tuua ka kõik eelmises mudelis professionaalsuse ja pikas vaates kulude kokkuhoiuga seotud küljed. See mudel võib sobida korteriühistule, kui juhatusse on võimalik valida vähemalt üks inimene, kes on nõus sümboolse tasu eest kandma korteriühistu juhatuse liikme vastutust ning on võimeline professionaalsel tasemel sõlmima halduslepingu ja järjepidevalt teostama järelevalvet selle täitmise üle. Selline ülesannete jaotus tagab haldusfirma kasutamise korral parimal moel erapooletuse.

Liikme valik

Hooldusteenuseid haldusfirma antud mudeli puhul ise ei osuta, vaid korraldab nende hankimise vabaturult ja teostab järelevalvet nende täitmise üle. Selline asjade korraldus on samuti üsna laialdaselt levinud.

JÄRELDUSED

Kasutatav on ta ennekõike olukorras, kus asjatundlik juhatus on olemas, kuid Liikme valik liikmetel ei ole piisavalt aega ühistu juhtimise ja elamu haldamisega tegeleda või jääb puudu mõningatest spetsiifilistest teadmistest.

Haldusfirma kutseline kinnisvarahaldur teeb kogu töö ja on abiks erialateadmistega.

Liikme valik

Korteriomanikest juhatusel jääb üle vaid haldusfirma tegevust kontrollida ja kortariomanike enamuse soovidest lähtuvalt suunata. See mudel sobib väga hästi siis, kui korteriomanike hulgast leiduvad inimesed, kes on nõus kandma juhatuse vastutust, kuid neil ei ole piisavalt aega või teadmisi ja oskusi korteriühistu juhtimise ja elamu korrashoiu korraldamisega tegeleda.

Video- või häälkõne alustamine

See mudel sobib korteriühistule ka siis, kui ei leita ettevõtet, mis on nõus korteriühistu juhatuse asemele astuma või see lahendus korteriomanikele ei sobi. Erinevuseks on see, et korteriühistul puudub juhatus.

Juhatuse asemel tegutseb ja korteriühistu kohustuste täitmise eest vastutab üldkoosoleku poolt valitud haldusettevõte. Juhatuse ülesandeid täidab kutseline kinnisvarahaldur.

Liikme valik

Selle lahenduse korral esindab haldusfirma korteriühistu huve, saades tasu vaid haldusülesannete täitmise eest. Ülejäänud tööde teostamise ta aga korraldab ühistu nimel ja ühistu huvidest lähtuvalt. Selline ülesannete jaotus tagab haldusfirma kasutamise korral parimal moel erapooletuse.

Kahe järgmisena käsitletava mudeliga võrreldes, võibki selle mudeli selgeks eeliseks pidada huvide konflikti puudumist. Eelistena võib haldusfirma õnnestunud valiku korral välja tuua ka kõik eelmises mudelis professionaalsuse ja pikas vaates kulude kokkuhoiuga seotud küljed.

  • Ettevõtja tasu vs töötaja tasu - vabadus vs seadusejärgsed õigused? - Pilvebüroo
  • Kuidas masturbatsioon suurendab peenise

Suurimateks puudusteks võivad osutuda kahtlused selle kohta, et kas korteriomanikele sobib konkreetne haldur, kelle ettevõte neile määrab ja kas ettevõte tegutseb ühistu huvide esindamisel korrektselt. Esimese kahtluse maandab asjaolu, et kui ettevõte on huvitatud teenust osutama, siis teeb ta kõik endast oleneva, et lahendada halduri võimaliku mittesobivusega seotud küsimuse.

Ebakorrektse tegevuse riski maandamiseks tuleb üldkoosolekul määrata pädev revisjonikomisjon või revident, kes kontrollivad haldusfirma tegevuse korrektsust ja seadustele vastavust.

  • MTÜ juhatuse liikme esindusõiguse valik Äriregistris - 22resto.ee
  • Liikme suurus aastatel

Selle mudeli puhul ongi usaldusväärse haldusfirma valimise kõrval teiseks oluliseks küsimuseks majaelanike seast pädeva revidendi valimine. Kõikidel nimetatud puhkudel on ebarahuldava koostöö puhul võimalik leping lõpetada ja valida kas teine ettevõte või korteriomanikest juhatus.

Ettevõtja tasu vs töötaja tasu — vabadus vs seadusejärgsed õigused? Ettevõtjana juhatuse liikme ja omanikuna on sul vabadus teha endale sobivaid valikuid, sul on suur vabadus, aga ühtlasi ka märksa vähem riigi kaitset, lisaks on sul kohustused oma töötajate ees. Töötajana on sinu vabaduse aste märksa väiksem, pead alluma tööandja korraldustele ja töökorrale, aga see-eest on sinu vastutus väga piiratud ja riigi kaitse ulatuslik. Eks igal valikul ole omad plussid ja miinused.

See mudel Liikme valik korteriühistule, kui korteriomanikest ei leidu korteriühistu juhatusse valimiseks inimesi, kellel oleks piisavalt teadmisi, oskusi ja aega korteriühistu juhtimise ja professionaalselt elamu korrashoiu Liikme valik tegeleda või motivatsiooni seda koostöös halduriga teha.

Vaatamata kõikidele selle mudeli tugevatele külgedele, on korteriühistu jaoks riskivabam ja korteriomanikele suuremat turvatunnet pakkuvamaks lahenduseks, valida esialgu majaelanike seast juhatus ja võtta abiks haldur või haldusfirma, kes täidab kõiki juhatuse ülesandeid eelmisena käsitletud mudel.

Google Duo kõnede tegemine teistest rakendustest

Kui mõne aja jooksul sujub koostöö haldusfirmaga hästi ja on näha, et ta tegutseb korteriomanike huvidest ja enamuse soovidest lähtuvalt, siis võib kaaluda juhatuseta mudelile üleminekut. Enne seda, pigem mitte. Tegemist on nõndanimetatud terviklahendusega ja see on võimalik, kuid erapoolikuse riski tõttu, tuleb suurt tähelepanu pöörata juhatusepoolsele asjatundlikule kontrollile haldusettevõtte tegevuse üle.

Seda ennekõike nende tööde maksumuse üle, mis ei ole lepingu sõlmimise ajal etteennustatavad ja ei sisaldu fikseeritud kuutasus.