Liikme suuruse huumor

Selgub, et kui Samas võib tähele panna, et anekdoodiskriptid ei lange sageli kokku stereotüüpidega.

Kui see on nii naljakas ja peate lihtsalt kellelegi seda ütlema, esitage see hilisemaks ajaks ja rääkige sellest oma kassile, koerale, kalale või sõbrale väljaspool tööd, kes hindab ja mõistab teie ainulaadset huumorit.

Teiseks, nagu iga hea nali, on tõde, mis asub sees. Mul on olnud võimalus oma karjääri jooksul intervjueerida sadu tööotsijaid ja on olnud aegu, kui kandidaadid on olnud liiga ausad. Ühes intervjuus palusin nende mõtteid kohaloleku kohta ja nad vastasid, et nad kutsusid üles ainult siis, kui nad ei tundnud end tööle tulevat.

Kuna ma ei ole kindel, kui paljud meist ilmuksid iga päev tööle, kui seda võiks põhjendada, siis ma ei pakkunud sellele isikule seisukohta. Veel üks kord küsisin ma taotlejalt, miks nad olid oma eelmise tööandja lahkunud ja vastus võttis järgmise 25i minuti. Ütleme lihtsalt, et nad ei maalinud oma varasemat juhi positiivses valguses.

Ühest küljest nõuabki see ju skriptide universaalsust, serialiseeritavust, ja seda suurema mõistetavuse huvides.

Liikme suuruse huumor

Spetsiifilisi stereotüüpe kasutavad naljad ei leia enam nii suurt populaarsust. Ka edasine varieerumine on erinev: algvormi on palju keerulisem tuvastada, originaal ja edasised koopiad on kõik üheväärsed. Vahendajad ei saa vormiliselt midagi muuta; kui muutus juba toimub, siis näiteks tegelase valikus, kuid selle muudatuse tegemine peab olema arvutis lihtsalt teostatav. Info, mis on pakitud kiirelt haaratavasse ja mõistetavasse vormi, on tänapäeval hästiminev kaup.

Seriaalne nali vastab nendele nõuetele nagu mis tahes teine mõistetaval viisil kategoriseeritud massiivne infohulk.

Author, Journalist, Stand-Up Comedian: Paul Krassner Interview - Political Comedy

Pärast esimest rida kuulaja juba teab, millest on jutt. Ta tunneb ära vormi ja juba ainuüksi see võib äratundmisrõõmu valmistada. Ka opositsioon enamasti juhm - tarkmillele seriaalne anekdoot on üles ehitatud, on kergelt ja kiiresti kättesaadav. Meetod C. Daviese puhtalt kvalitatiivne lähenemine paistab silma arvandmete vähesuse poolest, kuid seda asendavad hiilgavad taustteadmised kõnealuste rahvuste kultuuri, ajaloo ja sotsiaalsete suhete kohta.

Käesolev uurimus rõhub seevastu pigem piiratud materjalihulga põhjalikule kvantitatiivsele ja osalt ka C. Daviese eeskuju järgides kvalitatiivsele võrdlevale analüüsile. Kvantitatiivne analüüs võimaldab kergesti ja kiiresti korrastada suuri ainehulki ning avastada neis peituvaid statistilisi seaduspärasusi. Pärast etniliste anekdootide eristamist ülejäänutest analüüsiti anekdoote tegelaste ja teemade kaupa üksikperioodide lõikes ja läbi kogu vaadeldava ajavahemiku "summaarselt".

Tegelaste populaarsuse muutumise statistilist olulisust eri perioodidel analüüsiti osatähtsuse võrdlust teostava programmiga Liikme suuruse huumor. Jälgiti ka anekdooditüüpide korduvust läbi kahe viimase ajaperioodi. Kui etniliste anekdootide põhitrendid nt tegelaste populaarsuse kohta olid leitud, sai tekkinud küsimuste hulgast valida välja uurimuse seisukohalt relevantsemad ning neid siis kvalitatiivsete meetoditega, sügavuti käsitleda.

Enamasti piirdub naljade ajaloolis-kultuuriline analüüs eesti ainega, kuid puhuti on võetud eeskuju ka C. Daviese võrdlev-kultuurilisest lähenemisest. Ülevaade eesti etnilisest huumorist sajandi jooksul On selge, et selle aja jooksul on naljades toimunud muudatusi. Pika, narratiivse, minevikus toimuva, mitmeplaanilise ja õpetliku naljandi asendas lühike, vähe varieeruva sõnastusega, tabava puändiga anekdoot Oring Kõige olulisemaks erinevuseks nende kahe naljakihi vahel peab E.

Oring puändi olemasolu uuemas anekdoodis.

  • Huumor noortes ja noorte ümber - 22resto.ee (VANA) : 22resto.ee (VANA)
  • Riigikogu huumor: Kallemets ei saa palka ja anda vannet 17 Juhan Haravee,
  • Vara-Web Huumor - Mees ilma naiseta on nagu koer ilma | Facebook
  • See on lihtteksti versioon, vaata siit.
  • Verbaalne huumor Tuuakse mõned näited dialoogiliste anekdootide ja sõnamängude kohta ning tehakse piiritlus: mitteverbaalne huumor nt.
  • Kindlasti on aga poliitikutöös väga teretulnud omaduseks huumorimeel.

Vormilisi muutusi on üsna lihtne märgata ja kirjeldada, kuid sisulise poole pealt pole nii pikka perioodi hõlmavaid muutusi uuritud. Kõige lähemalt on selle teemaga tegelnud C. Davieskaardistades Euroopa vanimat naljatraditsiooni ligi kolme sajandi vältel - nimelt nalju, mida inglased on rääkinud ja räägivad waleslaste kohta. Kuid siingi piirdub ta ühe tegelaskujuga inglaste repertuaaris.

Üldtendentsid Kõigepealt kaardistasin üldtendentsid kogu anekdoodimaterjali Liikme suuruse huumor, et näha, kas etnilise nalja osa eesti naljandites ja anekdootides on viimase saja aasta kestel püsinud enam-vähem samana või muutunud, ja kui, siis millises suunas.

Selleks arvutasin etnilist nalja esindavate tekstide suhtelised sagedused kõigis kolmes tekstihulgas erinevate perioodide ainest võetud proovitükkidena. Tulemused on toodud joonisel 1. Vaatamata eespool 2. Miks etniliste anekdootide osa väheneb? Postmodernses ühiskonnas on need piirid lükatud nii kaugele kui võimalik. Suhtlus teiste rahvustega toob esile pigem inimestevahelisi sarnasusi kui erinevusi. Põhjalikus uurimuses soome vellerismidest Järviö-Nieminenmis katab ajavahemikuvõib näha sama tendentsi.

Etnilisi nimetusi jääb aja möödudes vähemaks ja sellest tähtsamaks saab elukutse või lihtsalt sooline määratlus Järviö-Nieminen Etniliste anekdootide vähenemist võib analüüsida kui üht nähtust suuremas oletatavas suundumuses, pidades silmas üleüldise anekdoodirääkimise vähenemise hüpoteesi.

Nimelt on mõned uurijad täheldanud anekdootide vähenemist postsotsialistlikes maades.

Samuti arutasime laiemalt suusaliidu spordialade tulevikuväljavaadetega seonduvat, käesoleva aasta detsembris toimuvat kahevõistluse maailmakarikaetapi ja

Ida-Euroopa riigid, kes veel Liikme suuruse huumor aastat tagasi olid ülejäänud Euroopast ära lõigatud ja kuulusid, kes rohkem ja kes vähem, sotsialistlike maade hulka, on kogenud koos saavutatud iseseisvusega ka muutust anekdootide teemades, hulgas, populaaruses jm.

Selle kohta pole siiani arutlusi avaldatud, nii et lähtehüpotees toetub pigem muljele endiste idabloki riikide kaasaegsest anekdoodiloomest kui järeldustele, mis oleks tehtud põhjalike uuringute tulemusel. Ilmari Susiluoto väidab, et osas postsotsialistlikest maadest nt Poolas on anekdoodikultuur hääbunud, samas kui Venemaal õitseb see võimsalt edasi. Jukka Luoma väidab siiski, et venelased meenutavad küsimise peale küll vanu staaºikaid nalju, kuid ei oska rääkida ühtegi uut anekdooti kaasaegsete sündmuste, uute naljaobjektide vm kohta, mis võiks põhimõtteliselt viidata ka anekdooditraditsiooni allakäigule Venemaal.

Poola ja Ungari anekdoodiuurijad nendivad, et poliitiliste naljade hulk on drastiliselt vähenenud ja neid kuuleb ainult valimiste ajal, ning ülejäänud anekdoote etnilisi, seksuaalseid vm räägitakse seltskonnas vähe, kuigi trükitud nalju ja netinalju on ehk rohkemgi kui enne vestlus Poola naljauurija Dorota Brzozowska ja Ungari uurija Judit Ujlakyga Davies 83 on möödaminnes täheldanud, et Ida-Euroopas lõpetati anekdoodirääkimine pärast sõnavabaduse kättevõitmist, kuigi ta seda väidet pikemalt ei tõesta.

Poliitika ja huumor kuulugu kokku

Seda ongi väga keeruline tõestada, sest sõnavabadusega kaasnes vähemalt Eestis kogu meedia ajalehtede, interneti jm ekspansiivne laienemine. Mida rohkem on inimestel võimalust end piiramatult, ja kui vaja, anonüümselt väljendada, seda suurem on kõiksuguste väljundite hulk, sealhulgas ka anekdootide oma. See ei ütle samas eriti midagi reaalse anekdoodirääkimise intensiivsuse kohta, mida C. Davies oma väites ilmselt silmas pidas.

Huumor noortes ja noorte ümber Ta osaleb ühiskondlikes protsessides, kus ta on üheaegselt nii protsesside mõjutaja kui ka nende poolt mõjutatav. Milline mõjutus on aga domineerivam, see oleneb suurel määral iga inimese sotsiaalsete oskuste arengust, mis väljenduvad suhtlus- ja vestlusoskuse tähtsuses inimese igapäevaelus.

Teiste Ida-Euroopa uurijate intuitiivsed tähelepanekud annavad alust oletada, et selline vähenemistendents võib tõesti aset leida. See võiks olla lähtepunktiks põhjalikumale uurimusele, mis püüaks objektiivselt kirjeldada anekdoodipärimuse staatust iseseisvumisjärgses Eestis. Siin ei piisa netinaljade uurimisest; informatiivseid vastuseid annaks küsitlus Eesti elanike eriti noorte seas, mis uuriks praegusel hetkel populaarseid anekdoote ja anekdooditegelasi ning nende rääkimise ja kuulmise või ka lugemise sagedust.

Aktiivne elus traditsioon eeldab, et inimesed tõesti teavad ja räägivad nalju, mitte ei loe neid lehesabast või kogumikust. Analüüsiti ka anekdootide korduvust kahel viimasel perioodil.

Naljandite esimene periood M. Eiseni raamatute näitel ja ülejäänud anekdoodimaterjali tüpoloogiline ühisosa hilisemate perioodide ainega oli nii kaduvväike, et see jäeti vaatlusest välja. Nõukogude aja naljade ja iseseisvumisejärgsete naljade vahel võinuks oodata mõningast kattuvust, selleks kõrvutati kahe perioodi anekdoodid. Esiteks võrreldi kogu mõlema perioodi materjali teksti nõukogudeaegsetes ja teksti netinaljades ning seejärel vaid anekdooditüüpe tüüpi nõukogudeaegsetes ja tüüpi netinaljades.

Et ainult nõukogudeaegsete naljade hulgas oli eelkõige materjali avaldamisviisi tõttu väga vähe kordusi - nagu juba mainitud, oli On arvata, et mõlemal perioodil käibinud anekdoote võib leida rohkem, kui valimit suurendada, aga praegunegi valim on piisavalt mahukas, et selle põhjal tehtavad järeldused omaksid "ökoloogilist valiidsust".

Suhtarv jääks siiski samaks, olles ootamatult väike ja viidates anekdooditraditsiooni jätkuvale uuenemisele ja tugevusele. Huvitav oleks lisaks vaadata seda, kui palju kattuvatest anekdootidest on viimase 15 aasta jooksul kaotanud etnilise määratluse. Suur osa mitteetnilist huumorit pole veel tüüpideks jaotatud, seetõttu võib vaid oletada joonise 1 põhjalet selliseid anekdoote tuleb Liikme suuruse huumor kindlasti ette.

Millised anekdoodid kordusid universaalsetena nii teisel kui kolmandal perioodil? Kas on neil mingi omadus, mis neid periooditundlikest anekdootidest eristab? Korduvad anekdoodid võib jagada tinglikult kaheks: ühed, mis korduvad "uuenenuna" ehk teise tegelasega on seega juba osalt uued, ja võiks isegi diskuteerida, kas need üldse kuuluvad korduvate anekdootide hulkaning teised, mida on aastaid räägitud samade tegelastega.

Korduvatest naljadest oli objekt aja jooksul muutunud vaid vähestel. Kuigi anekdooditegelaste sagedusjaotus nõukogudeaegsetes ja hilisemais anekdootides on erinev vt 3.

Kuigi on võimatu taastada, milline on anekdoodi originaalkeel või -kuju, võib intuitiivselt aimata, et osa anekdootidest on pärast iseseisvumist "tagasi tõlgitud". Vene ajal levisid need kohandatud kujul, hiljem avastati, et mujal maailmas räägitakse samu nalju teiste tegelastega, ja jagati oma avastust ka teistega nt mõnel netileheküljel.

Mõnest vene ajal kohandatud naljast sai naljavaene pseudoetniline anekdoot ja hilisem tegelasevahetus muutis anekdoodi paremaks. Näiteks järgmine anekdoot toimib kõige õigemini, kui tegelaseks on sakslane vihjates sakslase hoolimatusele ja sõjakusele ning võib-olla ka oskamatusele inglise keelt rääkida : Sakslane naaseb safarilt ja pajatab: "Oli vast vahva jaht!

Loomi kui muda, ole aga mees ning anna vaid tina! Kui kolmanda päeva õhtul saagi kokku lugesin, sain tervelt 12 antiloopi, 7 sebrat, 3 lõvi ja 17 notmiid. Need viimased olid, Liikme suuruse huumor küll, liiga kerge saak ja juba esimese poole päevaga sai mul neist villand. Sakslane seletab, et sibasid tagajalgadel nobedalt võsa vahel ringi, ise kiitsakad ja mustad, vehivad esijäsemetega ja häälitsevad pidevalt "Not me, not me!

Vene ajal oli nalja objektiks muidu tüüpiline juhmi-naljade tegelane tšuktš, mis teeb sellest anekdoodist tavalise juhmi-skriptiga nalja ja võimaldab kuulajal asendada sõjakuse-skript tšuktšile kohasema jahimehe-skriptiga.

Ilma tegelasevahetuseta kordusid eesti Liikme suuruse huumor anekdoodid, kus tegelaseks oli šotlane või grusiin. Eriti šotlase puhul ei võimalda kindlakskujunenud stereotüübid rahvust muuta. On huvitav märkida, et kuigi šotlase ja gabrovlase anekdoodiskriptid rahvusvahelises aines on sarnased, pole eesti aines näha nende vaheldumist sama süºee teisendites. Hüperseksuaalsuse poolest pääseb grusiinile kõige lähemale prantslane, kuid jääb siiski vist eesti anekdoodirääkijate meelest liiga lahjaks vahetusvariandiks.

Endistes juudianekdootides kasutatakse pärast uuenduskuuri uusvenelase tegelaskuju, mis mõnedel juhtudel on üsna sobilik vrd aga Draitser 36, kus uusvenelase prototüübiks nimetatakse grusiini. Anekdootidesse, kus toimub tegelasevahetus, valitakse netinaljades tegelasi kultuuriliselt, geograafiliselt või ajalooliselt aina kaugemate rahvuste hulgast: näiteks tšuktši kui nõukogude ajal vähemalt vaimselt ja füüsiliselt lähedal asuva vennasrahva asemel tuli anekdooti eskimo, rootslane, indiaanlane, inglane või sakslane; eestlase asemel itaallane või prantslane, juudi asemel venelane, ameeriklane või neeger.

Eisenhower "On kurioosne fakt, et inimesed pole kunagi nii tühised kui end tõsiselt võtmas. See on kõige armsam asi, mida saab enda ja kaasinimeste heaks teha olendid.

Laenatud anekdooditegelase eksootiline päritolu püüti tõlkimisel säilitada. Mõnda vahetust on üsna raske ettegi kujutada, ometi on tavaliselt leitud õige ja sobiv skript. Nii on järgmises näites vahetatud varasem tegelane juut mustanahalise vastu: Tahtis kord mustanahaline poiss proovida, et kuidas oleks olla valgenahaline. Võttis siis seesama poiss kriidi tal nimelt tekkis see mõte koolis olles ja tegi oma näo valgeks.

Huumor töökohal

Kui õpetaja seda nägi, sai ta kõvasti riielda, et mis lollused need olgu, ja saatis poisi koolist minema. Poiss läks koju ja nagu Liikme suuruse huumor ja isa teda nägid, kukkusid kohe riidlema ja saatsid nägu pesema ja siis lolluste tegemiste eest karistuseks õhtuni oma tuppa.

Ma olen alles veerand tundi valge olnud ja juba ma vihkan musti," mõtles vaid poiss selle peale www. Varasem variant juudist tegelasega oli järgmine: Juudipoiss tuleb koju ja räägib vanaisale, et neil oli koolis ankeet. Kõik tuli kirja panna, ka rahvus. Selline jõmpsikas häbeneb oma iidset rahvust ja poeb venelaste hulka. Annab poisile kõva keretäie. Siis tuleb ema koju ja kuuleb, milles asi. Poiss saab teise kõva keretäie.

Isa tuleb koju, kuuleb, milles asi, ja võtab kohe püksirihma. Poiss on väga õnnetu ja mõtleb: "No oli mul tarvis seda kirjutada.

Alles paar tundi venelane ja juba kolme juudi käest peksa saanud" Viikberg Kindlamalt väljakujunenud vahetustendentsi nt juut ainult uusvenelaseks märgata polnud. Kui vahetus esines, siis muutus tegelane ka hilisemal perioodil mitmeid kordi.

Üks suurima alternatiivtegelaste hulgaga anekdoot oli alljärgnev: Inglasest daam sõidab koos oma tütrega rongis, vastas pingil istuvad prantslasest ja itaallasest härrasmehed. Tuleb tunnel ja äkki on vagun pime. Kostub musitamist ja kõva laks. Kui rong tunnelist väljub ja valgeks läheb, on kõik jälle oma kohal. Tütar mõtleb: "Kumb mind suudles, itaallane või prantslane?

Liikme suuruse huumor

Alates esimesest päevast on peamiseks märksõnaks olnud kriisihaldamine ja erakorraliste küsimustega tegelemine. Samuti jõudsime valitsuses kokku leppida riigieelarve strateegia järgnevaks neljaks aastaks, mis toob palgatõusu riigilt palka saavate kultuuritöötajatele ja treeneritele.

Nimelt, iga inimese psüühiline maailm, mõtete ja kujutluste intellektuaalne valdkond, sisaldab alati pärssimusi, mõrasid, moonutusi ja tabusid, mis on tahtlikult inimese enda poolt Liikme suuruse huumor, varjamaks sellega oma tungi neid vallandada. Nende puudutamine läbi nalja aga äratab nad ellu, kutsudes esile tahtmatu reaktsiooni ehk koomika tekke inimeses endas. Seda põhjustab läbi huumori ühiskondlikult aktsepteeritud võimaluse andmine oma allasurutud seksuaalsete ja agressiivsete tungide väljaelamiseks, kus naer vabastab kuhjunud psüühilise energia, saades selle tulemina naudingu.

See on psüühiline protsess, kus nali kutsub inimeses esile tahtmatu erutusseisundi, mis nalja edenedes jõuab kõrgpunkti ning sellele järgnev järsk erutuse langus vallandab rahuldustpakkuva tunde, mis põhjustab inimeses kontrollimatu reaktsiooni ehk naeru Freud ; Kidron ; Tuisk See on justkui pöördumine tagasi varajasse lapsepõlve, kus mängimisel puudusid reeglid ja need olid sisult nauditavalt mõttevabad mõttetused.

Eriti on selline käitumine iseloomulik teismeeas noortele Freud ; Krikmann Selline huumori mõju põhineb seaduspärasusel, kus nali kujundab olukorra teiseks, edastades sõnumi, et tegemist on vaid naljaga, mitte juhtumi tõsiseltvõetavusega. Seega on huumor tõhus psühholoogiline kaitsevahend, mille tagab tema olemuse hüpnotiseeriv mõju. Selle oskuslik kasutamine sõltub aga jällegi inimese individuaalsetest võimetest.

Eriti on see tuntav noorte juures Niiberg, Urva ; Kidron Sissejuhatuseks peab autor nentima, et kuigi huumor on inimestevahelises suhtluses muutunud enesestmõistetavaks ning igapäevaseks, ei taju siiski paljud tema tähtsust ja mõju. Isegi lähtudes asjaolust, et erinevas vanuses täidab huumor erinevaid ülesandeid, on ta alati suureks abiliseks, Liikme suuruse huumor teistega läbi saada ja lahendada isegi probleeme, sest huumorimeel on üks hinnatuimaid iseloomujooni Saphiro Huumoril on vaid talle omane iseäralik ja kütkestav mõju inimestevahelises suhtluses, kus uus nali pakub seltskonnas samavõrd huvi kui mõni uus ühiskondlik sündmus ning mida räägitakse edasi ühelt teisele kui uusimat võiduteadet.

Nende kohta öeldakse tunnustavalt, et neil on naljasoon, võime, mis ei ole otseses sõltuvuses intelligentsist, fantaasiast või mälust. Naljaninadel on lihtsalt olemas eeldused, mis soodustavad naljatööd, tänu millele nende sotsiaalne staatus tõuseb Niiberg, Urva ; Freud ; Knebel Huumor mängib olulist rolli noorte sotsiaalsete oskuste arengus, mis väljendub vaimukuse ehk huumorimeele olemasolus.

Eriti teravalt ilmneb see siis, kui noored üritavad sõprussuhteid sõlmida.

Liikme suuruse huumor

Liikme suuruse huumor Siiski ei saa seostada noorte suhtlus- ja vestlusoskust üks-üheselt ainult vaimukuse ehk huumorimeele olemasoluga. Heal suhtlejal piisab ka intelligentsist või arenenud fantaasiast. Kuid huumori oskuslik kasutamine noortevahelises suhtluses tagab laiapõhjalisema emotsionaalse vastukaja esitajale, sest ta on lihtsamini mõistetav ning kergemini kuulajas naudingut tekitav Freud ; Saphiro Kuigi noorte loomupärane anne teha nalja on erinev, suudavad nad siiski kõik nalja nautida ja kasutada seda sihipäraselt selleks, et saavutada sotsiaalset tähelepanu ja heakskiitu.

Pealegi, huumor pakub noortele võimaluse tulla toime stressi ja vihaga, väljendada oma meeldimisi ja mittemeeldimisi, tuues esile positiivseid või negatiivseid tundeid nii enda kui teiste suhtes.

Näiteks võivad noored kasutada huumorit täiskasvanute vastu, väljendades sellega protesti täiskasvanute autoriteedi, väärtuste ja tavade suhtes, demonstreerides oma vastasseisu läbi tendentsliku nalja. See on aga sotsiaalses arengus suureks saamise ja piiride järeleproovimise loomulik osa Niiberg, Urva ; Saphiro Emotsioonid ja tundmused Psüühiliselt tervele inimesele, olenemata ealistest erinevustest, pole omane püsida pidevalt ainult ühes emotsionaalses seisundis.

Emotsioonid on inimese eksisteerimise lahutamatuks koostisosaks, mis vastavalt meeleolu muutustele muutuvad ka ise. Sest emotsionaalsus on inimese iseloomu üks põhinäitajaid. Ja seda isegi unes, sest unenägudel on isikupärane võime äratada tundmuste kaudu igatsusi ja pakkuda isegi maiseid naudinguid. Seega, emotsioonid näitavad inimese pidevalt muutuvat suhtumist nii iseendasse kui teda Liikme suuruse huumor ümbritsevasse Nõlvak ; Realo ; Kidron Siiski paljud psühholoogid respekteerivad emotsiooni prototüüpilist seletust, mille kohaselt on emotsioonil kolm omadust: emotsioon tekib, kui inimene hindab olukorda enda jaoks oluliseks ähvarduse, ohu, kaotuse või naudingu tajumine ; emotsioon on mitmetahuline, millega kaasnevad muutused inimese füsioloogias muutused südametöös ja vererõhussubjektiivses kogemuses eelnevalt kogetud tunnete kogumkäitumises rusika vibutamine, ärajooksmine ja väljenduses naeratamine, kulmukortsutamine ; emotsiooni on võimalik kirjeldada kas mõõtmete positiivne ja negatiivne emotsioon või üksikute kategooriate kurbus, rõõm, viha kaudu Butler ; Realo Ennetavalt, väärkäsitluste vältimiseks, täpsustab töö autor, et kuigi emotsioonid ja tundmused on olemuslikult küllaltki sarnased, ei ole nad siiski päris kokkulangevad mõisted ning neid ei saa samastada.

Emotsioon lad. Noorte huumoritunnetus Suhtlemine on nagu tants, kus tantsuparterid peavad sobima, et saavutada üksteise mõistmine. Eelpool tsiteeritud mõte iseloomustab kõige täpsemalt noort, kellel on huumorimeel ning kes oskab seda sihipäraselt rakendada.

Nali on ka meeldimise eelduseks, sest huumorimeelega noor saadab teistele signaali, rõhutades sellega valmisolekut vahetuks ja vabaks suhtluseks.

Selliseid noori kaldutakse hindama heasoovlikeks ja meeldivateks, soodustades seeläbi vaimukuse ehk huumorimeele olemasolu kujunemist üheks peamiseks sõpruse kriteeriumiks noorte hulgas Niiberg, Urva ; Kidron ; Saphiro Pinnapealsus sõpruse loomisel on arusaadav, sest noortevahelises suhtluses esineb palju pingeid.

Liikme suuruse huumor

Huumor võimaldab aga probleemidest distantseeruda. Rahvatarkuski väidab, et nali aitab võita muresid. Seega, huumorimeelega noor on seltskonnas populaarsem juba ainuüksi selle poolest, et ta ei koorma teisi oma argiprobleemide tõsiduse ja negatiivsusega.

Anekdootidesse on jõudnud ka selle aja Riigikogu.

Liikme suuruse huumor

Siinkohal neist üks nali. Küsimusele, miks ajaleht Vaba Maa suleti, anti vastus, et pealkiri ei vastanud enam tänapäeva nõuetele. Tulles tagasi tänapäeva, on tunne, et inimesed vajaksid professionaalselt tehtud poliitilisest huumorist ja satiirist inspireeritud teleseriaali. Kahtlemata saaks uued vahvad nukud, mis meenutaksid isa ja poega Mart ja Martin Helmet.

Siim Kallase sarnane nukk tuleks vaid üles äratada.