Liikme suurus ja selle arendamine

Jagunemine ja ühinemine ning tegevuse lõpetamine 4. Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Juhatuses võib olla üks kuni seitse liiget.

Liikme suurus ja selle arendamine Mis on optimaalne suurus

Erakorralise Volikogu koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva. Kui Volikogu koosolekus ei osale nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus Volikogu koosoleku kokku sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, sõltumata Volikogu koosolekus osalevate liikmete arvust.

Volikogu koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Volikogu koosolekus osalenud ETFL-i liikmetest või nende esindajatest. Igal ETFL-i kaasliikmel on Volikogu koosolekus üks hääl majandusaasta aruande ja aastaeelarve kinnitamise otsustamisel, muude otsuste vastuvõtmisel on kaasliikmel nõuandev hääl.

1. ÜLDSÄTTED

Toetajaliikmel on Volikogu koosolekus nõuandev hääl. Juriidilisest isikust liikme nimel teostab liikmeõigusi liikme poolt määratud või volitatud isik või seaduslik esindaja. Volikogu koosoleku pädevusse kuulub: Otsuste vastuvõtmine küsimustes, mis ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud ETFL-i juhatuse, peasekretäri või revidendi pädevusse.

Põhikiri kinnitatud Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik. Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edaspidi asutaja. Sihtasutus koosneb struktuuriüksustest.

Volikogu koosoleku pädevusse kuulub eelkõige: juhatuse esimehe ehk presidendi ja juhatuse liikmete määramine; juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse liikmete tasu määramine; eesmärgi muutmine; liikmete rahaliste kohustuste kehtestamine, sh liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kinnitamine; majandusaasta aruande ja aastaeelarve kinnitamine; ühinemise ja jagunemise ning lõpetamise otsustamine; laenu võtmise kinnitamine; muu ühingu või liidu liikmeks astumise otsustamine; kinnisvara ostmise, koormamise va üürilepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise ja võõrandamise otsustamine; audiitor- või revisjonikomisjoni määramise vajalikkuse otsustamine ja komisjoni liikmete valimine.

Volikogu koosolek määrab juhatuse liikmed kaheks 2 aastaks. Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed valitakse salajasel hääletusel kui Volikogu koosolek ei otsusta teisiti.

Liikme suurus ja selle arendamine 4 cm punkti paksus

Juhatus juhib ja esindab ETFL-i. Juhatuse tegevust juhib ja korraldab juhatuse esimees ehk president. Presidendi volitused lõppevad käesolevas põhikirjas sätestatud juhatuse liikme volituste lõppemisega või uue presidendi valimisega. ETFL-il on kaks asepresidenti.

Asepresidendid asendavad presidenti presidendi äraolekul.

Nav view search

Presidendi ametist lahkumisel täidab üks asepresidentidest presidendi ülesandeid juhatuse otsuse alusel kuni järgmise Volikogu koosolekuni. President ja asepresidendid kuuluvad juhatuse koosseisu. Isikud, kes olid Assotsiatsiooni liikmed enne Liikmete põhiliseks ühistunnuseks on kapitali omamine Eestis olulisel määral, investeerimisvõime, investeeringute olemasolu Eesti ettevõtetes.

Liikmeks vastuvõtmine 2.

Sihtasutus

Vähemalt kolme 3 Liikme soovituse alusel on Juhatus kohustatud edastama Assotsiatsiooni Liikmeks mitteolevale isikule, kes vastab käesoleva Põhikirja punkti 2. Sel juhul asendatakse tagasi kutsutud juhatuse liige esimese asendusliikmega. Ühingu juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

  1. Ma tahan suurt suurust liiget
  2. Teadus liige
  3. MTÜ Hiiukala - Mittetulundusühing Hiiukala põhikiri
  4. Põhikiri - Eesti Turismifirmade Liit
  5. Põhikiri – PROLOG
  6. Põhikiri | Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit

Asendusliikmed osalevad juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta. Ühingu juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Liikme suurus ja selle arendamine Kuidas suurendada Dick kuni 20 cm

Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aseesimehe hääl. Ühingu juhatuse koosolekud protokollitakse.

2. ETFL-i EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

Juhatuse otsusele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Ühingu juhatuse pädevusse kuulub 3. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise eest, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatus korraldab liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist.

MITTETULUNDUSÜHINGU EDUMUS PÕHIKIRI

Ühingut võivad esindada kõigis õigustoimingutes kaks juhatuse liiget koos. Jagunemine ja ühinemine ning tegevuse lõpetamine 4.

Liikme suurus ja selle arendamine geel munn

Ühingu jagunemine ja ühinemine toimub liikmete üldkoosoleku otsuse alusel. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

My Friend Irma: Memoirs / Cub Scout Speech / The Burglar

Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

Juhatuse pädevusse kuulub: - ühingu igapäevategevuse korraldamine; - ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; - ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; - majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; - ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

Mittetulundusühingu edaspidi Liit nimi on: Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit. Liidu asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn. Liit on avalikkussuhete, suhtekorralduse ja teabelevi alal töötavaid ja tegutsevaid isikuid ühendav vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. Liidu eesmärgiks on avalikkussuhete korraldamise kui eriala arendamine Eestis, suhtekorralduse eetika normide väljatöötamine ja suhtekorraldusega seotud isikute omavahelise kommunikatsiooni arendamine ja edendamine. Liit on eraõiguslik juriidiline isik.

Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

Põhikiri (kinnitatud 29.04.2021)

Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.