Liikme suurus 13.5.

Liikme õigused 7. Liikme ühistust väljaarvamise otsustab juhatus. Osakonna koosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega. Kui juhatus taotluse saamisel ei kutsu kokku erakorralist istungit, omavad selle kokkukutsumise õigust avalduse teinud volikogu liikmed samas korras volikogu juhatusega. Ühistu liikmete varaline vastutus 9.

Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosoleku kutsub kokku President teatades Volikogu koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast ette vähemalt 10 tööpäeva.

Värsked postitused

Juhul, kui President ei ole Volikogu koosolekut kokku kutsunud, siis on Asepresidendil või vähemalt 3 Volikogu liikmel õigus Volikogu koosolek ise kokku kutsuda.

Koosoleku käik ja otsused protokollitakse. Protokolli kantakse ka Volikogu otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.

Liikme suurus 13.5.

Protokollile kirjutavad alla Volikogu koosoleku juhataja ja protokollija. Igal Volikogu liikmel on üks hääl. Otsus on vastu võetud siis, kui selle poolt annab hääle üle poole koosolekul esindatud Volikogu liikmetest, häälte võrdse jaotumise korral on otsustav Presidendi hääl.

Volikogu võib pidada koosolekuid ja vastu võtta otsuseid kirja teel ja elektrooniliselt, sel juhul on vaja otsuse vastuvõtmiseks üle poole Volikogu liikmete kirjalikke või elektronposti teel laekunud vastuseid. Pärast 10 tööpäeva möödumist Volikogu koosoleku lõppemisest peab protokoll olema Volikogu liikmetele kättesaadav.

Volikogu liikmel on õigus saada Volikogu koosoleku protokolli või selle osa ärakirja. Volikogu koosolekul osalenud Volikogu liikmel on õigus esitada taotlus protokolli parandamiseks 3 tööpäeva jooksul, alates protokolli allkirjastamisest.

Eesti Konservatiivne rahvaerakond

Volikogu teeb otsuseid järgmistes küsimustes: Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; Ühingu liitumise küsimuste otsustamine teiste ühingute ja nende liitudega ning nendest välja astumine; Ühingu liikmeks vastuvõtu ja staatuse kindlaksmääramine; Ühingu poolt stipendiumide ja toetuste asutamine ning nende jaotamine; Ühingu poolt oma materiaalse või immateriaalse varaga tehingu tegemine, sh sellise vara omandamine, võõrandamine, üürimine, rentimine, litsentsimine või muul viisil kasutusse võtmine või kasutusse andmine, kui vastava tehingu või mitme omavahel seotud tehingu turuväärtus ületab 1 eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud Volikogu poolt nõuetekohaselt heakskiidetud Liikme suurus 13.5.

Sisseastumismaksu ja liikmemaksu määrade ja tasumise korra kehtestamine; Juhatuse või Volikogu liikmega ning temaga seotud isikuga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; Ühingu audiitori valimine; Juhatuse liikme hoolsuskohustus hõlmab ka kohustust teha informeeritud otsuseid, sh küsida asjatundjatelt vajadusel lisateavet ja -selgitusi.

Sellist lisateabe hankimise kohustust tuleb hinnata siiski mõistlikkuse põhimõttest lähtudes vt RKTK otsus asjas nrp-d Erinevate juriidiliste isikute liikide jaoks võib juhatuse liikme hoolsusstandard olla mõnevõrra erineva sisuga.

Liikmeks astumise tingimused 3.

Liikme ühistust väljaarvamise otsustab juhatus. Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel järgmistel juhtudel: Punktis Juhatuse otsus jõustub otsuse tegemise kuupäeval. Liikme väljaarvamise korral punktides Ühistust väljaarvatav ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaarvamine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise.

Sotsiaalmeedia

Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev, liikmesuse lõppemine Surnud liikme liikmesus loetakse lõppenuks tema surmapäevast, sõltumata sellest, millal teeb ühistu juhatus vastavasisulise liikme väljaarvamise otsuse.

Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud punktis Liikme mittevaralised õigused lõpevad punktis Liikmesuse üleandmine Otsus peab olema motiveeritud.

Liikme suurus 13.5.

Otsusest teatatakse asjaosalisele kirjalikult kuu aja jooksul. Struktuur 7.

MKS § 40 lg 1 näeb muu hulgas ette, et kui seaduslik esindaja rikub tahtlikult või raskest hooletusest MKS §-s 8 nimetatud kohustusi, vastutab ta selle tõttu tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega. MKS § 8 lg 1 esimese lause järgi kuni Juhatuse liikme hoolsusstandard tuleneb ÄS § lg-st 1.

Volikogu võib vähemalt kolme osakonna põhjendatud taotlusel moodustada ühendusi ka maakonnapõhiselt. Erakonna liikmed võivad moodustada ka muid struktuuriväliseid ühendusi, millel on vähemalt kümme 10 asutajaliiget.

  • Põhikiri on kinnitatud
  • Keskmise suurusega liige 23 aastat
  • Masside suurus
  • Tavaline paksus ja liikme pikkus

Ühendused võivad tegutseda ringkondadeks jaotunult. Ühendused võivad saada tegevuseks erakonna juhatuselt organisatsioonilist ja materiaalset abi. Ühendused tegutsevad ja nende liikmete üle peetakse arvestust erakonna juhatuse kinnitatud reglemendi alusel.

Toimkondade väljatöötatud poliitika kinnitab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu. Toimkondade tööd koordineerib juhatus ning nende tegevust reguleeritakse juhatuse otsusega. Osakond 8. Osakonnal peab olema vähemalt viis liiget. Asutamiskoosolek või üldkoosolek valib osakonna esimehe ja soovi korral kuni kaks aseesimeest ning edastab asutamiskoosoleku protokolli ringkonnale.

Põhikiri | EKRE – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Isik saab korraga kuuluda vaid ühe osakonna nimekirja. Osakonna koosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Juhatus või üldkoosolek võib vajaduse tekkimisel oma otsusega määratleda valdkonnajuhi rolli ning määrata seda täitma kindla ühingu liikme. Ühingul võib olla muid organeid, mille loomise otsustab üldkoosolek või juhatus.

Liikme suurus 13.5.

ÜHINGu majandustegevuse eesmärk on tingimuste loomine oma põhikirjaliseks tegevuseks. ÜHINGu varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest, lepinguliste tööde tuludest ja teistest seadusega lubatud tuludest; samuti on ÜHINGul õigus omada kinnis- ja vallasvara.