Liikme demotivaatorid suurenevad

Edukas bitcoini miljonär on automaatselt loodud sisu. Tekib juurde uus õpikeskkond. Sõjalised tegevused — kas digivaluuta on hea investeerida? Nende hindamiseks kasutage kvaliteetseid näitajaid.

Piret Voolaid Sissejuhatus Võib väita, et eestikeelses kõnepruugis ka nt näo- molu- lõusta- mordaraamatuks, fesariks või fatšebokiks kutsutud portaal on kujunenud sotsiaalmeedia sünonüümiks. Täiskasvanud võivad sellise keskkonna esmasteks väärtusteks pidada olulisele infole ligipääsu, kuid nooremale, iseäranis kooliealiste põlvkonnale on see eeskätt meelelahutuslik suhtluspaik.

Käesolev artikkel tugineb killukesele tänapäeva internetifolkloorist -tähelepanu keskmes on ahelsõnumid, mis on postitatud põhiosas Niisiis on need postitused olemuselt epistolaarne folklooriilming, mis levib ühe sõrmevajutusega seinalt seinale, moodustades kirja postitajatest inimahela.

SCP tehnilised küsimused - naljakaart / lugu SCP Foundationist!

Sarnaselt tüüpilise kettkirjaga koosneb ahelpostitus sõnumist, milles veendakse adressaati kirja kopeerima ja seejärel teatud hulgale või võimalikult paljudele inimestele edasi saatma.

Mõnes mõttes on kogu Facebook üles ehitatud Liikme demotivaatorid suurenevad ja -postitamisele, -jagamisele ning ahelpostitusena saab käsitleda ka kõikvõimalike netimeemide nt pilke-ja pilapildid, nn demotivaatorid massilist edasisaatmist ja jagamist. Siinses uurimuses jäävad need vaatluse alt kõrvale, kuivõrd edasisaatmise ja jagamise korraldus neis otsesõnu puudub. Uurimuse siht on anda ülevaade Facebooki ahelkirjadest kui peamiselt teismeliste seas aktiivselt levivast ainesest, analüüsida folkloorsete postituste olemust ja sisulis-temaatilisi väljendusviise 2 Koolivälise aja veedavad noored tihti arvuti seltsis.

Facebooki võidukäiku Eesti kasutajaskonna hulgas tähistab aasta Teoreetilisi lähtekohtiFacebook on infotehnoloogial põhinev uue meedia allvorm.

Seesugused sotsiaalvõrgustikud pole pelgalt informatsiooni edastamise kanalid, vaid paigad, mis sarnanevad geomeetrilise kohaga kus võib toimuda teine elu ning kohalduvad isegi topoloogilisele või abstraktsele ruumile, st "ma kirjutan oma FB kodulehel", "mul on FB-s … sõpra" jne Briggle Sellel tehnoloogilisel meediapinnal informatsioon elab, kasutajat on informatsioonist raske eristada ning pidevalt toimub aktiivne kommunikatsioon ja uue teadmise loomine.

Igasugune kirjalik Liikme demotivaatorid suurenevad sünnib sotsiaalse tegevuse tulemusena vt nt Kress, kusjuures kasutaja valib teadmise vahendamiseks sobiva vormi.

Üheks niisuguseks eristuvaks žanriks on Facebooki ahelpostitused.

Rubriigi toob sinuni Rubriigi toob sinuni Rubriik "Ole homseks valmis" tutvustab igal nädalal mõnd täna kiiresti arenevat tehnoloogiat või nähtust, mis piltlikult öeldes homme meie elu tõenäoliselt päris suuresti mõjutama hakkavad. Kui teil on soovitusi ja ideid, milliseid tehnoloogiaid me siin rubriigis peaksime kajastama, saatke meile e-kiri geenius geenius. Ilmselt oleme praeguseks me kõik kuulnud hologrammidest.

Folkloristlikust vaatepunktist on ahelpostitustel hoomatav ühisosa varasematest aegadest tuntud ahel- kett-ehk õnnekirjade või õnnekettidega. Folklooriarhiivis talletatud õnnekettidest varaseim pärineb Kohaliku ainese analüütilistes käsitlustes on folkloristid esile toonud ajaloolisi ja liigituslikke aspekte Anderson ;Põldmäe ;Kõivakuid kirjeldatud on ka žanri arenguid uute tehnoloogiliste keskkondade arvuti ja internet lisandudes, lähenedes liigilistele muutustele nt dialoogi mõiste kaudu nt Seljamaa ; Interaktiivses keskkonnas, kus tähenduse loomine ja Milline mehe suuruse liige on hea on multimodaalne žanrid pole võrreldes arhiivitekstidega niivõrd 4 Oletatavasti saksa keelest eesti keelde juurdunud sünonüümsetest terminitest ahel- kett- õnnekiri ja õnnekett on ülevaatlikult kirjutanud folklorist Mare Kõiva12põhjalikumalt Liikme demotivaatorid suurenevad Elo-Hanna Seljamaa oma bakalaureusetöös ,11milles ta nimetab ühtlasi kettkirjade tuumaks Kas liikme vaartus esineb klassikalisteks kettkirjadeks õnne ja õnnetust tõotavaid kirju.

Käesolevas uurimuses on avarama tähendushaardega võrdse tasandi sünonüümid ahel-ja kettkiri ning Facebooki keskkonnas täpseim ahelpostitus, mille Liikme demotivaatorid suurenevad võib nimetada ka õnnekirja ehk õnneketti.

8 motivatsioonireeglit, ilma milleta on kõik kasutud

Ahelpostituste sisu ja vorm võivad seguneda traditsiooniliste folkloorinähtustega, näiteks tänapäevaste linnalugude, anekdootide ja folkloori lühivormidega, kinnitades veenvalt žanripiiride hägustumist ja klassikaliste folkloorinähtuste kohandumist internetis vt nt Kõiva, Vesik Postitused võivad sisaldada didaktilisi narratiive, tõsielu ja folkloori piirimail balansseerivaid hoiatusjutte, mida on leidunud ja kohtab populaarteaduslikus stiilis meditsiinikäsiraamatuis, ohutustehnika, tehnilistes õpetusraamatutes, mitmesugustes eneseabiõpikutes ning mis pedagoogiliste ja kasvatuslike eesmärkidega on varateismeliste earühmale sobiv.

Kogu tänapäeva folkloori, sh kettkirjade olulise omadusena on rõhutatud võimet tundlikult reageerida ühiskonnas toimuvatele sündmustele ja peegeldada neid omal moel Hoppál Folkloori, mis sõltub meedia loodud teadmisest aktuaalsete päevasündmuste kohta ja kommenteerib neid, on nimetatud ka uudis folk looriks nt Frank Uudisfolkloor võib väljendust leida väga paljudes folkloorivormides, nagu nt naljad sh katastroofihuumorlinnamuistendid, digitaalselt töödeldud fotod, pilavad uudislood, trükiste vahesedelid, mitteametlikud ringkirjad, laulu-ja luuleparoodiad, kommerts-ja poliitreklaamid, koomiksid ja animatsioonid.

Kuidas suurendada Dick 2 vaadake vorgus liige suurus, kui ergastus ja ilma

Ka Facebooki ahelpostitus omandab uudisfolkloori väärtuse, kui ammutab ainest päriselt aset leidnud traagilistest päevasündmustest ning reageerib nii meedias kajastatud sündmusele kui ka meediakajastustele endile.

Kogu netifolkloori tuleb vaadelda globaalsel tasandil, nii on ka eesti ahelpostitustes märke tihedast kultuurivahetusest sh tõlked ühest kultuurist teise, keelte seguneminemis viitab kaugkommunikatsiooni osakaalu suurenemisele tänapäeval.

Puhverdatud otsigutulemused

Facebooki ahelpostitusi võib nimetada epistolaarseks pärimusžanriks, mida sotsioloog Liz Stanley järgi iseloomustab nende dialoogilisus, suunatus minast erinevale "teisele" Stanleytitatud konkreetse indiviidi profiilile ehk konkreetses keskkonnas seinale uuemas versioonis ajajoonelekuid on nähtav paljudele.

Enamasti ongi see orienteeritud impersonaalsele ainsuslikule "teisele", pidades samal ajal silmas ka laiemat kogukonda. Sõltuvalt adressaatide reageeringust -kas sõnum kopeeritakse üksühele ja saadetakse edasi, kasutaja teeb sellesse muudatused, postitatud sõnumit kommenteeritakse või piirdub reageering meeldib-nupu vajutamisega, sõnumi läbi-või ülelugemisega -moodustub aktiivne või passiivne kommunikatsioon.

Teise olulise omadusena nimetab Stanley kirjade perspektiivsust, nende struktuur ja sisu muutuvad vastavalt individuaalsele saajale ja aja möödumisele Stanley Facebooki keskkonnas leiduvad ahelpostitused lõpevad kõige tavapärasemalt imperatiivse vormeliga, Liikme demotivaatorid suurenevad "Pane like ja postita oma seinale! Kolmandaks on kirjadel tugevalt arenevad konventsioonid ja mõttesuunad, omaette epistolaarne eetika.

Kõik need aspektid võivad muutuda vastavalt konkreetsetele kirjavahetustele ja ajalistele parameetritele. Samas ei ole need omadused ainuiseloomulikud kirjale kui žanrile, vaid kirjeldavad sotsiaalset interaktsiooni üldisemalt. Kogu nähtust kindlatele kaanonitele allutada on keeruline, pigem saab seda mõtestada avatud, intertekstuaalse, loova, dünaamilise kontekstikeskse ilminguna, mis langeb kokku mitmete folkloori žanriteoreetiliste vaatekohtadega Briggs, Bauman ;Bauman ;Ben-Amos jpt.

Üliõpilane Sotsiaalsed mured Kooskõlas iga teema kaartide arvuga määratakse peamine ja teisese inimese motivaatorid. Selleks, et mitte segada töötaja, on võimalik seda väljendada, et test määrab selle huumorimeelsuse taseme.

Noorukite internetikasutuse uurijad on kinnitanud, et noorte online-ja offline-maailmad on psühholoogiliselt seotud ja uusi tehnoloogiavorme kasutatakse oluliste arenguvajaduste, st seksuaalsuse, läheduse, suureneva iseseisvuse ja identiteediotsingute teenistuses vt Reich jt Ka noorte seas leviva folkloori üks eesmärke on toetada ealiste vajaduste täitmist.

Ainese analüüsimisel laiemalt on sageli leitud tuge identiteediuuringutest, mille peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas toimub pärimuse abil individuaalse või kollektiivse enesekontseptsiooni konstrueerimine, argumenteerimine või kaitsmine vt nt Kuutma Kalmre on tüdrukute eneseesitlust analüüsinud suhtlusportaali rate. Ka vaatlusalused Facebooki ahelpostitused on enamasti konkreetse earühma pärimus -aktiivne harrastajaskond on peamiselt varateismelised vanuses aastat 6 - mis toetab sihtrühma sotsiaalse identiteedi kujundamist.

Liikmete suuruste normid Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto

Sotsiaalpsühholoog Vivian L. Vignoles jton eri vanuses inimeste identiteedi loomist ja hoidmist selgitanud motivatsiooniteooria toel.

Identiteediloomele avaldavad mõju kuus põhimotiivi -enesehinnang self-esteem ehk enese väärtuste mõõdupuu, järjekestvus continuity ehk püsimine sama inimesena eri situatsioonides, eristumine distinctivenesskuuluvus belongingenesetõhusus efficacy ja tähendus meaning - mis on ühtlasi seotud vajadustega, mida inimene identiteeti luues ja tajudes rahuldab.

Käesolevas uurimuses on asjakohane esitada küsimus, kas ja kuidas aitab ahelsõnumite postitamise ja kommenteerimise traditsioon rahuldada identiteediloomega seotud vajadusi, millised motiivikategooriad nt enesehinnangu tõstmise vajaduse, kuuluvusvajaduse rahuldamine on selles traditsioonis esiplaanil ja kuidas väljenduvad need kategooriad tekstide kaudu. Sotsiaalpsühholoogiliste võtete rakendamine on õigustatud selle osa ahelpostituste analüüsimisel, mis viitab rühmasisestele suhetele ja rollidele ning mida saab tõlgendada sotsiaalse identiteedi mõiste kaudu.

Mis on liikme suur suurus Kuidas suurendada liiget 7 paeva

Sotsiaalse identiteedi teooria järgi nt Tajfel Tajfel Liikme demotivaatorid suurenevad, Valk Liikme demotivaatorid suurenevad tegu selle osaga indiviidi minakontseptsioonist, mis põhineb tema teadmisel kuulumise kohta sotsiaalse te sse rühma desse. Kollektiivse suhtluse aluseks on inimese vajadus kinnitava ja eristatava identiteedi järele, millel põhineb inimese emotsionaalne enesehinnang ja enda väärtuslikkuse tunnetamine.

Õpilaste sotsiaalse staatuse hindamiseks on kasutusel peamiselt sotsiomeetrilise nominatsiooni meetod ning kaaslaste hindamise meetod Tropp, Saat Sõprussuhetele suunatud ahelpostitust koos kommentaariumiga võib vaadelda informaalse sotsiomeetrilise vahendina, millega ärgitatakse sõpruskonna liikmeid enda suhtes mitmesuguseid nii positiivseid, neutraalseid kui ka negatiivseid valikuid tegema ning Liikme demotivaatorid suurenevad ise samadel alustel teisi.

Aines ja analüüsKäesolevas uurimuses analüüsitavate ahelpostituste koguhulk on tekstitüüpi, need on kogutud asünkroonilise internetisuhtluse jälgimise teel. Facebooki kasutajana siinses uurimuses eeskätt lapsevanemana olen kogunud oma eeskätt eelteismeliste ja teismeliste sõpruskonnaliikmete endi või nende seintele postitatud kettsõnumeid.

Sõpruskonna liikmetest moodustub poolprivaatne foorum, millele on ligipääs ainult keskkonnas registreeritud ja sõpruskonda kuuluvatele liikmetele.

Keskmiselt on igal liikmel paarsada sõpra, kellest mõnega pole reaalelus iialgi silmast silma kohtutud.

Public Language Switcher

Kõige aktiivsemad kettkirjade postitajad tunduvad olevat aastased tüdrukud, kes on ilmselt teistest julgemad oma tundeid välja näitama ning Liikme demotivaatorid suurenevad on kettkirjade temaatika sõprus, romantilised tunded, pere, kodu ja sentimentaalne laad ealiselt olulised.

Samasugust tendentsi näitavad Samal temaatikal on kindel koht koolitüdrukute salmiku-ja sala kaustikukultuuris, aga ka Kui poisid seda teevadki, siis lähevad kaasa pigem irooniliste ja parodeerivate kirjade saatmise 7 Ahelpostitused originaalkujul asuvad autori valduses, suurem osa tekstikogust on avaldatud populaarväljaandes "Pane like ja postita oma seinale: Valimik Facebooki ahelpostitusi" Voolaid Siinkohal ongi oluline märkida, et kuigi Facebooki süsteem soosib nii enda kui ka teiste seintele postitamist, on seesugustel ahelpostitustel funktsionaalne ühisosa rämpspostituste ehk spämmiga, mida saadetakse edasi ilma seinaomaniku soovita ning mis võib osutuda petukirjaks, kahjustades halvimal juhul selle tõsiuskset vastuvõtjat nt arvutiviiruse või ainelise kahjuga.

Sotsioloogilisest vaatepunktist on spämmi peetud huvitavaks reaktsiooni poolest, mida ta kutsub esile interneti ja arvutivahendatud kommunikatsiooni kauastes kasutajates.

Spämmimist seostatakse üsna sageli virtuaalruumi uustulnukatega, kes pälvivad vanade kasutajate pahakspanu, sest nad ei tea või ei austa vaikimisi määratletud reegleid Bell jt Kettkirjade postitamisel saab täheldada teatavaid paralleele -kindlasti on aastased uljamad kirjade edasisaatjad nii oma nooruse tõttu kirjad tunduvad neile värsked ja huvitavad, nad on teemadest rohkem mõjutatud, ka usuvad enam nende sisu kui ka teadmatusest reeglite ja tavade kohta.

Unetus alkoholismis kuidas ravida

Facebooki kettkirjade temaatiline liigendusFacebooki ahelpostitused on väga eriilmelised nii tekstide pikkuselt ühelauselistest pikemasüžeeliste lugudeni kui ka neis leiduvate teemade ja funktsioonide poolest. Varasemat kettkirjatraditsiooni on püütud allutada väga erinevatele liigitussüsteemidele nt VanArsdale ;Seljamaa ;Krikščiūnas Facebooki kettkirjadest ülevaatlikuma Liikme demotivaatorid suurenevad saamiseks olen liigitanud tekstid järgmisteks sisukategooriateks: sõbrad ja sõprussuhted; pere ja kodu lähedased ; koolis toimuv, õppimisega seonduv; tõsielusündmuste järgsed ahelpostitused; õnnetuse ärahoidmine elu ja tervise väärtustamine, sh alkoholi ja narkootikumide eest hoiatamine ; loomadest hoolimine; kalendritähtpäevadega seonduvad ahelpostitused; tähelepanuülesanded ja testid; ahelkirjaparoodiad.

Nagu Liikme demotivaatorid suurenevad liigitamiskatsete korral tavaline, võivad ka ahelpostituste kategooriapiirid olla hägusad, nt sõprussuhetest kõnelev tekst võib ühtlasi olla seotud koolieluga. Sõbrad ja sõprussuhted, personaalse ja sotsiaalse identiteedi otsingudEriilmelised ahelpostitused saab jagada temaatilistesse rubriikidesse. Eelteismeliste ja teismeliste elus hõlmavad väga olulise koha eakaaslased ja nendega läbisaamine, varasemast tähtsamaks kujuneb vanemate kontrolli vähenemine, enda sotsiaalne positsioneerimine.

Nii pole midagi imelikku, et kõige rohkem teismeliste ahelpostitusi on pühendatud sõprusele ja suhetele, kutsutakse üles väärtustama tõelist sõpra, testitakse sõprussidemete tugevust ja oma positsiooni sõpruskonnas. Ühest küljest peegeldavad seesugused tekstid sotsiaalse identiteedi otsinguid, neis kajastuvad sotsiaalsed suhted ja kuulumine sotsiaalsetesse rühmadesse, need on seotud omavaheliste võimusuhetega pärimusrühmas.

Nõnda võivad testivad ahelpostitused oma vastustega rahuldada noorte kuuluvusvajadust ja suhestumist, mis on uurijate nt Vignoles jt ;Deci, RyanFacebooki süsteemile omased nupud "meeldib", "kommenteeri" ja "jaga" võimaldavad sõpradel postitustele vastata ja ühtlasi saa-da sõpruskonna liikmetelt tagasisidet konkreetse postituse kohta.

Teabevarad

Sentimentaalsest ahelkirjast saab omamoodi meedium, mille kaudu väljendatakse sõbratundeid, näidatakse hoolimist, kuid võidakse mõni liige ka rühmast tõrjuda. Nii mõneski postituses tulevad ääriveeri või otseselt jutuks poiste ja tüdrukute tundelised suhted ning armastus, mis on teismeliste soolisel enesemääratlemisel ja täiskasvanuks küpsemisel möödapääsmatu.

  • Juht | Äripäeva teabevara
  • Taiendage suurema elementi
  • Me ei anna käest ühtegi eesti keele positsiooni HTM on saatnud kooskõlastusringile Eesti keelevaldkonna uue arengukava, mille laiem siht on, et iga Eesti elanik tahab, saab ja oskab kasutada eesti keelt kõikides eluvaldkondades ja valdab võõrkeeli.
  • Pildikesi insener Seene eluteelt Binaarne variant ato ma Homomorfism on kujutus ühest algebralisest struktuurist teise sama tüüpi struktuuri, kus säilivad vaadeldavad tehted javõi seosed.

Teema võib olla lahendatud pikkade ja traagiliste armastuslugudega, nagu nt Liikme demotivaatorid suurenevad postitus: Kool ja koolis toimuvKolmas teema haakub mõneti esimesega, kuid on siiski rohkem seotud kooli ja koolis toimuvaga. Sõnumites peegelduvad kooliga seotud positiivsed tahud, mis väljenduvad kooliootuses ja suhtumises kooli ja koolikaaslastesse kui millessegi meelepärasesse, nt Digitaalfolkloori uurija Trevor J.

Blank9 on rõhutanud, et kui suuliselt levivad narratiivid töötavad koodina, mille abil kanaldada sotsiaalseid hirme ja eelarvamusi, siis anonüümsed elektroonilised kirjalikud lood tagavad tunnete väljendamiseks veelgi lihvituma vormi.

Ishizofreenia alkoholism

Liiklusega seotud hirmudega on tänapäeva Liikme demotivaatorid suurenevad silmitsi lapsest peale, ka joobes sõidukijuhtide põhjustatud liiklusõnnetused ja surmateema on meediauudistes igapäevane reaalsus, mis jõuab noorte infovälja. Tõsimeelsete, nt pedofiilide, varaste ja kelmide eest hoiatavate anonüümsete kirjade jagamine võib sotsiaalmeedias niivõrd suureks paisuda, et külvab inimestes enda ja oma lähedaste turvalisuse pärast asjatut muret ja paanikat vt nt Jaagant Konkreetse paanikakampaaniana võib nimetada nt veebruaris Facebookis lahvatanud hoiatust mehe kohta, kes Viimsi kooli lähedal bussipeatuses seisnud last enda juurde autosse kutsus ja mille paikapidavust politsei tõsiselt kontrollis Jaagant Pealtnäha väga tõsimeelsete hoiatuskirjade levikut võivad tihtipeale toetada ja nagu kuulujuttu võimendada päriselt aset leidnud üksikud traagilised päevasündmused.

Kui Eelmise allrühma postitustega võrreldes konkreetset sündmust otsesõnu ei nimetata, kuid foonil on see olemas. Sotsiaalmeedia olemus ja ahelpostituse vorm koos kommenteerimise võimalusega sobib hirmude kanaldamiseks vägagi hästi, kuid võib sündmusest endast liikuda väga kaugele ning narratiivsete variatsioonide ja liialdustega kutsuda esile ka kogukonnaliikmete paanika.

Uudis folk loorina levivad ahelpostitused Loomadest hoolimineInimeste ja loomade suhetele tänapäeva ühiskonnas viitavad loomadega seotud postitused, milles kutsutakse üles kaasa tundma endast nõrgematele nt haigetele, kodututele loomadele ja empaatiliselt tegutsema.

  1. Puhverdatud otsigutulemused, Muud keeled:
  2. Piret Voolaid Sissejuhatus

Paljudel linna lastel on kokkupuuteid lemmikloomadega, loomapidamisega kaasnevat suurt vastutust rõhutatakse nt alljärgnevas ASCII-sümbolitest moodustatud loomakujutistega postituses. Kalendritähtpäevade puhul postitatavad sõnumidLäheneva tähtpäeva ootusest ja meeldetuletusest annavad ahelpostituse kujul märku tähtpäevaõnnitlused.

Selle temaatilise alaliigi hulgas on populaarsed ahelpostitused, mis esindavad varasematest e-kettkirjadest, e-õnnesoovidest jne tuttavat ASCII-kunsti.

  • 22resto.ee - Ole homseks valmis"
  • Kuidas otsustada, mida liige poiss suurus
  • Abitelefonid alkoholismi vaba Ma eelmise punkti juures, vist vastasin sellele.
  • Tõhusad viisid töötajate motiveerimiseks Läbimõeldud personali motivatsioonisüsteem aitab kaasa jätkusuutlikule ettevõtluse arengule.

Eesmärkidelt sarnanevad need muude äraarvamisele suunatud dialoogiliste folkloorivormidega, nagu nt mõistatused oma liigilises mitmekesisuses klassikalised mõistatused, keerdküsimused, piltmõistatused jpt. Üks osa neist nõuab vastust, teine osa on aga pigem anekdoodi funktsioonidesvastus on küsimuse järel kirjas ja see moodustab üllatusliku puändi, mis vallandab huumori.

Fotoliige enne ja parast kasvamist Valmistamine XXL suurendamiseks

Suur osa ahelpostitustest on rahvusvahelised ja enamasti ingliskeelsete samalaadsete seinapostituste tõlked. Vaid mõnel korral olen kohanud eesti laste ahelpostituste hulgas ingliskeelseid, enamasti on need hakanud eestikeelsetena levima ja mõnikord võidakse neisse teha lokaalseid lisandusi.

Et noored on etnilise identiteedi otsingutes kultuurilistele ja keelelistele mõjudele väga avatud Tammemägi, Ehala, siis on tõlgitud emakeelsete tekstide levik kui kirjalik argitraditsioon kasulik keele jätkusuutlikkusele kuigi teismeline saab aru ka ingliskeelsest postitustest ja võiks samahästi säilitada ja edastada originaalversiooni.

Varateismeliste identiteet ja väärtused Facebooki ahelpostitustes

Samas tuleb tunnistada, et tõlgitud ahelpostituste keel on tihtipeale kohmakas ja toores. Ingliskeelne arvutiterminoloogia on põhjustanud Liikme demotivaatorid suurenevad sõnade, nt kopi Liikme demotivaatorid suurenevadpeisti kleebi, postitaotsemugandumist eesti keelde, Facebooki tehniline süsteem aga lausa nõuab sõnade laigi like -näita, et meeldib ja šeeri share -jaga jt kasutamist.

KokkuvõtteksMõndapidi pole midagi uut siin päikese all. Kettkirjade traditsioon on teisenedes kandunud minevikust tänapäeva. Paljud Facebooki ahelpostituste vormielemendid ja sisumotiivid leiduvad varasemates folkloorikirjapanekutes, nende alged on tuttavad religioosse taustaga väidetavalt jumala või Kristuse poolt kirja pandud taevakirjadest, salmi-ja sõbraalbumite traditsioonist või tuntud laste õudus-ja hirmujuttudest, aga ka mitmesugustest naljadest ja folkloori lühivormidest.

Samas mõjuvad ahelpostitused, isegi kui neis rakendatakse varasemast traditsioonist tuntud teemasid, struktuurikaanoneid jne, Facebooki keskkonna ette antud tingimustes omalaadse värske traditsioonina, mida tuleb käsitleda tihedas seoses laiema kultuurikontekstiga. Internetikeskkonnas võib neid käsitleda spämmi ehk rämpspostina, kuid vaieldamatult moodustavad nad nagu ka kett-või ahelkirjad üldse omapärase argisuhtlemise vormi, mis võib oma igikestvate inimlike teemade, aga ka päevakajaliste meeldetuletustega anda olulist teavet ajastu, keskkonna, kultuuri ja maailmapildi kohta laiemalt.

Ahelsõnumid on osa noore postitaja igapäevasest spontaansest persoonibrändist ehk avalikust kuvandist ning pajatavad nii mõndagi tervest pärimusrühmast, kes kirjade saatmist harrastavad, neid vastavalt äranägemisele mõnikord muudavad, oma profiiliseintele postitavad, kirju kommenteerivad, ja sel moel pidevalt suhtlevad.

Bridle mojutab liikme suurust Liikme suurus poiss 7 aastat