Leiutise mootmed labimooduga. Eesti Patendiamet

Ainuõigus leiutisele tekib leiutise registreerimisel patendiregistris. Kahjuks seda põhimõtet tihti ei järgita. Patendiamet kontrollib registreerimise taotluse vastavust kehtivatele vormistamise nõuetele ja teeb tehnika taseme otsingu ning annab välja kasuliku mudeli tunnistuse.

Jaapan on maailmas nii tootmise mahult kui tehnoloogiliselt tasemelt juhtival kohal terase ja värviliste metallideelektriseadmeteehitus - ja kaevandusseadmetemootorsõidukite ja nende varuosade, elektroonika - ja sideseadmete, tööpinkideautomatiseeritud tootmisliinide, raudteevedurite ja veerevkoosseisulaevadekemikaalide, tekstiilitoodete ja toiduainetetööstuse toodete tootmises. Turism[ muuda muuda lähteteksti ] Jaapani mereväe lipp alates Populaarsete välismaalaste atraktsioonide hulka kuuluvad Tokyo ja HiroshimaFuji mägi, Niseko suusakeskus ja Jaapani hotellid ning kuumaveeallikad.

Jaapan saavutas suhteliselt kõrged punktid pea kõigis aspektides, eriti tervise, hügieeni, turvalisuse, kultuuriliste pärandite ja ärireiside valdkondades.

Vaatamata nendele piirangutele olid porteri jaamad ja hobuse tallid ning samuti ka kohad ööbimiseks ja söömiseks hästi läbitavatel teedel kättesaadavad. Sellel perioodil oli Jaapan suletud riik välismaalastele, seega välismaist turismi Jaapanis ei eksisteerinud. Pärast Meiji ajastut ja rahvusvahelise raudteevõrgustiku loomist muutus Leiutise mootmed labimooduga taskukohasemaks ka kohalikele elanikele ja välisturistid võisid Jaapanisse seaduslikult siseneda.

Paljud põhikoolide lapsed näevad oma elu kõrghetkena külastust Tokyo Disneylandi või Tokyo torni ja paljud keskkooli õpilased külastavad tihti Hokkaidot või Okinawat. Ulatuslik raudteede võrgustik võimaldab Jaapanis kiiret ja efektiivset transpordivõimalust.

Sissetulevas turismis asetati Jaapan aastal Naaberriik Lõuna-Korea on Jaapani üks tähtsamaid välisturistide asukohti. Aastal moodustasid hiina turistide kulutused hinnanguliselt ,4 miljardit jeeni 1,5 miljardit eurotmis oli ligi veerand kogu välisturistide kulutuste hulgast.

See oli tugevalt mõjutatud pärast Fukushima katastroofile järgnenud valuuta vahetuskursi tõusu, mis muutis reisimise Jaapanisse kallimaks. Et turismi Jaapanis stimuleerida, tegi Jaapani Turismiamet aastal plaani luua programm, mis nägi ette ligi 10 tasuta pileti jagamist välisturistidele. Kogu programm oleks maksma läinud 15 miljonit dollarit umbes 13 miljonit eurot.

Leiutise mootmed labimooduga

Kõige rohkem leiutise objektiks olevaid meetodeid puudutavad arvatavasti toodete valmistamist. Leiutisena saab käsitleda ka tuntud seadme või muu toote kasutamist uuel otstarbel või tuntud meetodi kasutamist uuel eesmärgil.

Leiutisele antud õiguskaitset kinnitatakse patendi või kasuliku mudeli tunnistusega. Kasuliku mudeli tunnistuse saavad tavaliselt lihtsamad leiutised.

Leiutise objektiks olevad tehnilised lahendused jagatakse kõige üldisemalt seadmeteks, meetoditeks ja aineteks. Seadmeid ja aineid käsitletakse vahel ka ühise nimetusega kui tooteid.

Mis on patent ja kes on patendiomanik? Patendi all mõistetakse intellektuaal­omandi õiguses kõige üldisemalt ainuõigust leiutisele [3]. Ainuõigus leiutisele tekib leiutise registreerimisel patendiregistris. Teises tähenduses ongi patent dokument, mis tõendab leiutise registreerimist. Algselt kuulub patendi saamise õigus leiutajale. Kui leiutis on loodud mitme isiku ühise leiutustegevuse tulemusena, on neil kõigil üheskoos õigus taotleda patenti.

Seda õigust võib aga leiutaja, või mitme leiutaja korral igaüks neist, teisele isikule üle anda, sellest loobuda või läheb see õigus teisele isikule, näiteks tööandjale, üle seaduse või Leiutise mootmed labimooduga alusel. Isikut, kellelele patent välja antakse või ka kellele see hiljem üle läheb, nimetatakse patendiomanikuks. Kui patendi saamise õigus ei ole leiutajalt kellelegi üle läinud, antakse patent välja leiutajale ja temast saab patendiomanik ning ta kantakse sellena patendiregistrisse.

Ühe sõnaga, patendiomanikuks loetakse isik, kes on patendiomanikuna patendiregistris, ja temale kuulub ainuõigus patendiga kaitstud leiutisele. Patendiomanikke võib olla mitu.

Mitme patendiomaniku korral on leiutis nende ühisomand ja nad saavad teostada ainuõigust leiutisele ühiselt. Enesest mõistetavalt võivad ühised omanikud kokku leppida, kas ja kuidas nad jagavad omavahel neid eeliseid, mida ainuõigus leiutisele neile annab.

Raul Kartus "Leiutiste kaitsmine" | Patendiamet

Ühisomanike õigused ühist leiutist kasutada on riigiti erinevad. Enamiku Euroopa riikide seaduste puhul kehtib põhimõte, et igaüks ühistest omanikest võib leiutist ise kasutada, vajamata selleks teiste ühisomanike nõusolekut, litsentsi andmisel või patendi üleandmisel peab aga olema kõigi ühisomanike nõusolek. Seevastu USA-s võib nii litsentsi anda kui ka patenti üle anda ilma teiste ühisomanike nõusolekuta.

Siiski on soovitatav vältida mitut patendiomanikku. Hiljem võib kergekäeliselt kaasatu, kes tegelikult ei ole huvitatud leiutisest, muutuda takistuseks selle kaitsmisel ja kasutamisel, kuna kõiki toiminguid leiutisega peab tegema ühiselt. Halvemal juhul võib mõni kaasomanik tegutseda pahauskselt, takistades näiteks leiutise efektiivset kasutamist või nõudes ebaproportsionaalset osa leiutise kasutamisest saadud tulust. Patendiomaniku ainuõiguse olemus Patendiomaniku ainuõigus leiutisele on keeluõigus.

See tähendab, et patendiomanik võib patendi kogu kehtivuse jooksul keelata kõigil teistel leiutise kasutamise. Leiutise kasutamise alla, mida patendiomanik võib keelata, kuuluvad järgmised tegevused: patenditud toote valmistamine, kasutamine, müümine, samuti müügiks pakkumine reklaamimine või lihtsalt levitamine.

Keelatud on ka patenditud toodete eeltoodud eesmärkidel omandamine, ükskõik kas kohapealt või importimise teel; patendiga kaitstud toote oluliste komponentide valmistamine, müümine või müügiks pakkumine või nende omandamine, nende kasutamine toodete Leiutise mootmed labimooduga või koostamiseks.

Leiutise mootmed labimooduga

Selle keelu alla langevad peamiselt toote olulised tagavaraosad. Keelu alla ei kuulu ainult need komponendid, mida võib kasutada iseseisva tootena; patenditud meetodi kasutamine või pakkumine kasutamiseks kolmandatele isikutele; patenditud meetodil valmistatud toote kasutamine, müümine, müügiks pakkumine, levitamine või omandamine nii, nagu see oli ka punktis 1 mainitud eesmärkidel toodete korral.

Leiutise mootmed labimooduga

Eeltoodud tegevuste loetelu, mida patendiomanik võib keelata, kehtib sarnases sõnastustes enamiku maailma riikide patendiseadustes [4]. Patendiomanikul tuleb siiski arvestada mõnede piirangutega oma keeluõiguse kasutamisel. Keeluõiguse üldpõhimõte on, et see kehtib siis, kui teine isik tahab leiutist kasutada äritegevuses või laiemalt võttes oma majandustegevuses.

Seetõttu ei loeta patendiomaniku ainuõiguse rikkumiseks seda, kui teine isik näiteks valmistab patendiga kaitstud toote ja kasutab seda oma isiklikus majapidamises. Sama toote valmistamine sõprade jaoks ja neile selle kinkimine, rääkimata müümisest, võib aga juba olla patendiomaniku ainuõiguse rikkumine. Patendiomanik ei saa oma keeluõigust kasutada ja takistada leiutise uurimist õppe- ja teadustöös või leiutise katsetamist selle omaduste määramiseks.

Üks olulisemaid keeluõiguse piiranguid praktikas on seotud näiteks koopiaravimite väljatöötamisega, mille puhul originaalravimi patendi omanik ei saa patendi kehtivuse ajal takistada koopiaravimite katsetamist. Seda Leiutise mootmed labimooduga patendiomaniku õiguste ammendumiseks. Samuti ei või keegi loota, et kui patendiomanik vaikib ja esialgu ei keela leiutise kasutamist, siis ei tee ta seda hiljem ega süüdista kedagi leiutise loata kasutamises ning ainuõiguse rikkumises.

Seetõttu peab igaüks, kes soovib patenditud leiutist kasutada, selleks patendiomanikult ise luba küsima, ja kui patendiomanik keeldub loa andmisest, siis loobuma leiutise kasutamise soovist. Patendikaitse loob tingimused ettevõtete loomingulise potentsiaali realiseerimiseks ja suunamiseks jätkusuutlikusse arengusse.

Miks patentida?

Leiutise mootmed labimooduga

Patent on eelkõige konkurentsivõitluse instrument. Patentimise põhieesmärk on oma leiutisele ainuõiguse saamine selleks, et ise ilma konkurentideta kindla ajaperioodi jooksul, milleks on patendi kehtivuse aeg, toota või kasutada patenditud toodet või kasutada tootmises patenditud Leiutise mootmed labimooduga ja teenida sel teel turul konkurentsivabalt maksimaalset kasumit.

Patentida võib ka muudel eesmärkidel, kuid kasulik on meeles pidada, et patendiõiguse ajaloolises arengus on alati ennekõike seda põhieesmärki silmas peetud. Ettevõtete enim nimetatud patentimise eesmärgid on järgmised: tugeva turupositsiooni võitmine ja konkurentsieelise saavutamine; kasumi suurendamine või investeeringute tagasiteenimine; täiendava kasumi saamine litsentsi müügist või patendi loovutamisest; ristlitsentsimise abil kasutusõiguse saamine teistele leiutisele litsentside vahetamine ; uute turgude hõivamine; võimaluste suurendamine rahastamise või laenuintresside alandamise taotlemisel; toote kopeerimise vastu võitlemise efektiivsuse tagamine; ettevõtte imago Leiutise mootmed labimooduga.

Samuti tõstab patentide olemasolu teadusasutuste reitingut, mis omakorda aitab leida nii huvitavaid uurimisteemasid kui ka rahastamist. Kedagi ei saa keelata ka patenti taotlemast oma nime kirjutamiseks tehnika ajalukku. Vaatamata sellele, et patendi kehtivus lõpeb kahekümne aasta pärast, jääb leiutaja nimi leiutise autorina püsima igaveseks. Paljud leiutised on patenditud lootusega, et keegi on huvitatud patendi või litsentsi ostmisest.

Mõnel juhul see õnnestub, aga suur osa neist jääbki kasutamata. Ajaloost on teada palju oma ajast ees olevaid leiutisi, mis leiavad kasutamist alles siis, kui patendi kehtivus on ammu lõppenud.

Mida peab arvestama patentimise otstarbekuse üle otsustamisel? Põhilised küsimused, mida peab arvestama patentimise otstarbekuse määramisel, on järgmised [9] : kas leiutisele on turgu; millised on alternatiivid leiutisele ja kuidas need mõjutavad leiutise turgu; kas leiutis on ette nähtud olemasoleva toote edasi arendamiseks või uue toote loomiseks ja kas see vastab ettevõtte äristrateegiale; kas leidub potentsiaalseid investoreid, kes aitavad toodet turule tuua; kas leiutisel on ettevõtte enda ja konkurentide silmis piisav väärtus selleks, et seda kaitsta patendiga.

Väga oluline on patenditaotluse esitamise õige ajastatus. Patent kaitseb toodet ainult siis, kui patendis toodud tehniline lahendus ja tegelik turule lastud toode on omavahel vastavuses. Patenditaotluse liiga vara esitamisel võib juhtuda, et tootearenduse lõpptulemus ei vasta patenditaotluses sisalduvale esialgsele tehnilisele lahendusele ja patent ei kaitse toodet piisavalt hästi või ei kaitse seda üldse.

Tihti esitavad patenditaotlejad küsimuse, kas patenditaotluse esitamisel on vajalik töötava prototüübi olemasolu. Ei, seda pole vaja, kuid peab arvestama sellega, et muudatuste tegemise võimalikkus juba esitatud patenditaotluses on väga piiratud.

Teisalt, patenditaotluse esitamisega liiga kauaks ootama jäädes suureneb iga päevaga oht, et keegi teine tuleb samale mõttele ja esitab patenditaotluse varem.

Lisaks on alati olemas oht kaotada leiutis infolekke tõttu või sattuda tööstusspionaaži ohvriks. Millised on alternatiivid patentimisele?

MOST SEARCHED KEYWORDS MARKET:

Kunagi ei patendita kõiki leiutisi, mida ettevõttes või teadusasutuses loometöö käigus luuakse. Põhjuseid võib olla mitmeid. Esiteks ei ole kõik ideed ja leiutised ettevõttele majandustegevuses olulised. Teiseks ei ole kõigi leiutiste patentimiseks võimalik rahalisi vahendeid leida.

Kolmandaks võib patendikirjelduses sisalduda oskusteave või muu info, mida ei tohi konkurentidele avada. Esimesel ja teisel juhul kasutatakse praktikas tihti kaitseavaldamist. Kaitseavaldamise tulemusena muutub leiutis osaks tehnika tasemest, mis välistab selle patentimise teiste isikute poolt.

Leiutise kaitsmisel ärisaladusena on järgmised eelised: ärisaladuse kaitse on võrreldes patendi taotlemisega odavam, kuna puudub registreerimislõiv; ärisaladust ei ole vaja registreerida, seega ka avada registreerimisasutusele ja avalikustada; ärisaladuse kaitse ajaline kestus ei ole piiratud; ärisaladuse kaitse rakendumist ei ole vaja oodata, nagu patenditaotluse korral.

See rakendub otsekohe.

Jalgratta ajalugu | Liikluskasvatus

Leiutise kaitsel ärisaladusena on ka olulisi puudusi: kui ärisaladus sisaldub sellises tootes, mida on võimalik turult omandades Leiutise mootmed labimooduga reverse engineeringsiis saab ärisaladus konkurentidele teatavaks ja selle kaitse muutub kehtetuks; ärisaladust on raskem leiutise kaitseks kasutada, kuna ärisaladuse kaitse puudutab salastatuse kaitset ja ei kaitse otseselt leiutise kasutamise eest.

Ärisaladuse rikkumist on samuti keerukam tõendada kui patendi Leiutise mootmed labimooduga salastatud leiutise võib keegi teine iseseisvalt luua ja patentida.

Leiutiste ärisaladusena salastamise otsuse vastuvõtmise korral tuleb sõlmida kirjalikud konfidentsiaalsuskokkulepped kõigiga, kes on leiutise loomisel osalenud ja kellele võib leiutise olemus selle kasutamisel teatavaks saada. See puudutab eeskätt väljatöötajaid ja toote valmistamisega seotud ettevõtte töötajaid, kellel on juurdepääs konfidentsiaalsele teabele.

Konfidentsiaalsuskokkulepete sõlmimisel tuleb silmas pidada kaht olulist asja. Kindlasti peab kokkuleppes olema piisavalt täpselt määratletud, milline teave konkreetselt on konfidentsiaalne.

Üldine ja ebamäärane sõnastus viib tihti selleni, et kokkuleppe rikkumise korral ei suudeta kohtus rikkumist tuvastada ja rikkuja jääb karistamata. Teisena tuleb kindlaks määrata teabe salastatuse kestus. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldab üldjuhul ka sätet leppetrahvi kohta või kahju hüvitamise kohustust. Olenemata konfidentsiaalsuskokkuleppe olemasolust peab igaüks arvestama sellega, et leiutise avalikustamise eest ilma sellele õigust omava isiku loata enne selle isiku poolt leiutise avalikustamist võidakse karistada rahalise karistuse või vangistusega.

Siit järeldub, et konfidentsiaalsuskokkulepet ei saa sõlmida juba avalikuks saanud teabele ja teabe avalikuks saamisel konfidentsiaalsuskokkuleppe kehtivus lõpeb. Kui konfidentsiaalne teave sai avalikuks kokkuleppe osalise süül, kannab süüdlane lepingus ettenähtud vastutust ja lisaks võib kõne alla tulla karistusseadustikuga ettenähtud karistus.

Kui samasugune teave või leiutis, mida hoiti konfidentsiaalsena, loodi kolmanda isiku poolt ja avalikustati sõltumata varem seda teavet omavatest isikutest, kaotab selline teave või leiutis oma konfidentsiaalsuse ja seega ka kaitse ning muutub kõigile avalikuks teabeks. Õiguskaitse saamiseks peab leiutis vastama kolmele tingimusele: uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus. Ööse sel juhul tunnistuse kinnitamiseks ei kasutata.

Patendikirja kinnitamine Patendiameti juht allkirjastab vormistatud ja köidetud patendikirja.

Põhinavigatsioon

Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkirja võib kinnitada Patendiameti pitsatiga. Patendikirja väljaandmine 1 Patendiamet vormistab ja annab patendikirja patendiomanikule välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise kuupäevast arvates.

Patendikirja duplikaadi väljaandmise taotlemine 1 Patendikirja duplikaadi edaspidi duplikaat taotlemisel esitab patendiomanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse.

Patendikiri tõendab registreeringut japatendiomaniku ainuõigust patendikirjeldusestoodud leiutisele. Tunnistuse kaane vorminõuded 1 Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud käesoleva määruse §- s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid vt lisa.