Kuidas vahendada liikme suurusi.

Üldkoosolek valib uue juhatuse ja koosolek protokollitakse ning äriregistrile tehakse kandeavaldus. Võimalus on hoida ühingu liikmete arv väike ja koostöösuhe jätkuv ja edasiviiv, siis ei peaks olema põhjust ka karta tagasikutsumist. Mida suurem on elanikkond, seda rohkem peab üks esindaja esindama, seda rohkem on tal võimalikke kommunikatsioonikanaleid oma esindajatega. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele. Nendeks on: ettenägematu olukord, tööandjast mitteolenev põhjus, majanduslikest asjaoludest tulenev võimetus anda tööd kokkulepitud mahus ning ebamõistlikult koormav töötasu maksmise kohustus. Täidetud peavad olema üheaegselt kõik tingimused, mis tähendab, et ühe eelduse puudumisel ei ole tööandjal võimalik töötaja töötasu TLS § 37 alusel vähendada.

Kuidas vahendada liikme suurusi

See argument põhineb eeldusel, et seos elanikkonna suuruse ja parlamendiliikmete arvu vahel on või peaks olema lineaarne. Olenemata riigi rahvaarvust, peaks olema üks optimaalne parlamendiliikmete arv inimese kohta. See ei ole aga tõsi, kui vaatame, mis maailmas toimub, ning sellele oleks väga keeruline kui mitte võimatu leida loogiliselt veenvat seletust.

Kõik Eesti naaberriigid on suuremad kui Eesti ning see on paratamatu, et suuremas riigis on vähem parlamendisaadikuid ühe elaniku kohta. Miks peaks näiteks 50 saadikut miljoni elaniku kohta olema nii fundamentaalselt parem kui 70?

Riigikogu suurus ei ole õhust võetud - Arvamus

Kui 50 oleks see õige suurus, siis peaks näiteks Poola rahvaarv umbes 40 miljonit esinduskogus olema liiget, mis on üpriski naeruväärne. Poola esinduskogus alamkoda on liiget.

Kuidas vahendada liikme suurusi

Kuupjuur 40 miljonist onmis on tegelikule parlamendi suurusele üpriski lähedal. Ühiskonnaseadused ei ole täpsed, neis on alati natuke müra ja juhuslikkust. Või proovime teistpidi. Tulenevalt töölepingu seaduse edaspidi TLS § 5 lõige 4-st töötajale ühepoolselt teatavaks tehtud andmete ja tingimuste muutmiseks eraldi kokkulepet saavutama ei pea.

Juhatuse töö ja üldkoosolek

Töölepingus kokkulepitud tingimused on muudetavad üksnes poolte kokkuleppel. TLS § 12 Kuna tuleb eristada töölepingu tingimustes kokkuleppimist ja tööandja kohustust teavitada töötajat kirjalikult TLS § 5 lõikes 1 loetletud tingimustest ja andmetest, käsitleme ka neid.

Töölepingu sõlmimiseks on vajalik kattuvate tahteavalduste olemasolu eesmärgiga luua töösuhe. Tööleping on sõlmitud, kui pooled on saavutanud kokkuleppe kõikides olulistes tingimustes. TLS ei määratle, millistes tingimustes peavad pooled kokkuleppe saavutama - see on jäetud lepingupoolte otsustada.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Juba töölepingu sõlmimisel peab töölepingust ja selle juurde kuuluvatest dokumentidest sõnaselgelt välja tulema info selle kohta, millised on poolte vahel kokkulepitud tingimused töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded, töökoht jne ja millised on töötajale teatavaks tehtud tingimused ja andmed näiteks reeglid töökorraldusele, viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele, tööandja nimi ning asukoht jne.

TLS §-s 5 nimetatud andmed tuleb töötajale esitada enne tööle asumist. See viib meid «aktiivse elanikkonna» mõisteni.

Kuidas vahendada liikme suurusi

Kuupjuur aktiivsest elanikkonnast ongi tavaliselt aluseks parlamendi suurusele. Nii on saadud ka Eesti Riigikogu liiget.

OÜ-tamine ehk tegeliku töösuhte varjamine Mis on OÜ-tamine?

Viimasel ajal pole rahvaarv lihtsalt kasvanud, vaid toimunud on demograafiline plahvatus. Sellist kasvu on järginud ka parlamentide suurus.

Kuidas vahendada liikme suurusi

Juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtud kanne on deklaratiivne, mitte õigustloov konstitutiivne. Äriregistri kanne ei tekita ega lõpeta juhatuse liikme volitusi.

Mihhail Kõlvart soovib vähendada Tallinna volikogu suuruse taas 63 liikmeni.

Küll on aga äriregistri kanne oluline ja usaldust tekitav näiteks pangale, projektide menetlejatele jne. Nemad vaatavad, kes on välja toodud äriregistri registrikaardil B-kaardil ja loevad õigeks selle inimese juhatuse liikmena, kes on seal kirjas.

Kolmandate isikute otsustada on, kas nad aegunud volitustega juhatuse liikmete esindusõigust aktsepteerivad. Üldjuhul nende esindusõigust ei aktsepteerita.

Riigikogu suurus ei ole õhust võetud

Nii seniste juhatuse liikmete volituste tähtaja pikendamisest, juhatuse liikmete tagasikutsumisest kui ka uute juhatuse liikmete määramisest tuleb viivitamatult teavitada registripidajat.

Antud juhul tuleb võimalikult kiiresti kokku kutsuda üldkoosolek ja valida kas uus juhatus või pikendada olemasoleva volitusi. Muudatustest teavitada koheselt ka registrit. Äriseadustiku § 34 lõigete 2 ja 3 alusel saab heauskne kolmas isik tugineda registrisse kantud asjaoludele, ega pea tunnistama registrisse kandmata asjaolusid. Seda nimetatakse avalikuks usaldatavuseks.

Kuidas vahendada liikme suurusi

Avalik usaldatavus kehtib ka deklaratiivsete kannete suhtes. Tehniliselt on tagatud, et avalik usaldatavus tekib samal hetkel, mil registrikanne on salvestatud registriosakonna jõustunud kannete andmebaasi.

OÜ-tamine ehk tegeliku töösuhte varjamine

MTÜ juhatus on kaheliikmeline ning ametis olnud üle kahe aasta. Raamatupidamine on ühe juhatuse liikme kanda. Kuu aega tagasi selgus, et teine juhatuse liige tahab mind tagaselja juhatusest välja valida ja võtta asemele uued liikmed. Kas niimoodi saab? Kas teine juhatuse liige võib minule keelata või piirata raamatupidamisdokumentidele ligipääsu?

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Juhatuse liikme tagasikutsumise, volituste pikendamise ja uute liikmete valimise otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikme tagasikutsumine peab olema üldkoosoleku päevakorras, seda peab koosolekul põhjendama ja otsuse teeb üldkoosolek. MTÜ juhatuse liikmed on võrdselt vastutavad ja täidavad võrdselt ka kohustusi, st üks juhatuse liige ei saa teisele juhatuse liikmele keelata ega piirata raamatupidamisdokumentidega tutvumist.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

MTÜ juhatuses on kaks liiget, üks nendest soovib ennast taandada. Kuidas tuleb tegutseda? Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja tagasiastumise otsustab ühingu üldkoosolek.

Sotsiaalteadustes ei eksisteeri sageli midagi sellist, mida võiks nimetada seaduseks sellises tähenduses nagu seda on loodusseadused. Parlamentide suurus on üks väga vähestest ühiskondlikest poliitilistest nähtustest, mille kohta taoline seadus on olemas. Selle on avastanud ja sõnastanud ei keegi muu kui peaaegu ainus maailmakuulus eesti politoloog, Rein Taagepera, ning seda juba ndatel. Parlamendi suurus sõltub riigi rahvaarvu suurusest ning seda viisil, mis on ka loogiliselt seletatav. Eesti oma liikmelise esinduskoguga on täpselt selle seaduspära keskel.

Enda taandamiseks juhatuse liikmest tagasi astumiseks tuleb juhatuse liikmel esitada üldkoosolekule avaldus. Põhikirjast tuleb kontrollida, mitu liiget peab kuuluma juhatusse. Kui seal on märgitud, et MTÜl on kaks juhatuse liiget, siis tuleb üldkoosolekul valida liikmeskonna seast uus juhatuse liige.

Kuidas vahendada liikme suurusi

Uus liige peab andma kirjaliku nõusoleku, et ta on nõus kuuluma juhatusse. Osakonnad 1 Mittetulundusühingul võivad olla osakonnad, kui see on ette nähtud põhikirjaga. Osakonnad ei ole juriidilised isikud. Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut.