J liikme mootmed

Seal oli juba seitse omavalmistatud haagissuvilat ja korraldasime lahtiste uste päeva, kus sai haagistega tutvuda nii seest kui väljastpoolt ning iga vaguni juures oli tahvel omaniku nime, ehitusaasta, vaguni mõõtmete ja kasutatud materjalide andmed. Kogemusest teame aga, et looduses on hulgaliselt kehi, mis pole tervikuna nihutatavad kui nad just tahkest ainest anumasse pole suletud. Hinnaks oli arvestatud umbes rubla. Asuti kiiresti tegema ettevalmistusi nende vastuvõtuks Kalevi Kloostrimetsa kämpingus. Pidevuse teoreem.

j liikme mootmed

Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias arutasid ELi eesistujariigi poliitilisi prioriteete ning nende mõju kohalikule ja piirkondlikule tasandile. Arutelu toimus komitee täiskogu veebruari istungjärgul ning selle käigus toonitati, kui oluline on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi järgmise eelarve täitmisse ja ELi kavade rakendamisse COVID kriisist taastumiseks.

j liikme mootmed

ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad rõhutasid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli COVIDi hädaolukorra ohjamisel, märkides nende võtmetähtsust eduka tervisealase, sotsiaalse ja majandusliku taastumise seisukohalt. Nad väljendasid muret kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasatuse taseme pärast, kuivõrd Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu CEMR hiljutise konsultatsiooni käigus ilmnes, et enamikul kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on riiklikele taaste- ja vastupidavuskavadele vaid vähene mõju.

j liikme mootmed

Nii komitee kui ka eesistujariik Portugal rõhutasid samuti, et vaatamata COVID kriisist taastumise olulisusele tuleks riiklikesse taastekavadesse lisada ka muud ühised prioriteedid, nagu uue rohelise kokkuleppe edukas elluviimine ja Euroopa digipöörde kiirendamine. Pandeemia röövib jätkuvalt inimelusid, avaldab survet avalikele teenustele ning kahjustab kohalikke töökohti ja majandust.

Lähikuudel peame tagama ELi eelarve tõhusa täitmise ja esitama ambitsioonika taastekava, milles käsitletakse konkreetselt inimeste vajadusi.

j liikme mootmed

Üheskoos peame tugevdama oma suutlikkust reageerida rahvatervise kriisidele ning toota ja levitada ohutuid vaktsiine. Vaktsineerimine peab toimuma kõikjal samaaegselt, tugevdades koostööd kõigi valitsustasandite vahel kõigis liikmesriikides, piirkondades, linnades ja valdades.

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia

Teie eesistumine aitab ka käivitada Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi: loodame sellele, et toote tugeva piirkondliku ja kohaliku mõõtme sellesse protsessi, mis peab ajakohastama demokraatia toimimist ja tooma ELi kodanikele lähemale.

Teie lähedus kodanikele ja Teie teadmised tegelikust olukorrast kohapeal on üliolulised tagamaks, et Euroopa tegutseb sellel keerulisel ajal solidaarselt ning et kedagi ei jäeta kõrvale.

j liikme mootmed

Linnadel ja piirkondadel on samuti oluline roll üleriigiliste meetmete rakendamisel, nagu tulevastes riiklikes taastekavades sisalduvad hädavajalikud reformid ja investeeringud.

Küsimus on selles, millist Euroopa Liitu me soovime! Tihedat partnerlust Euroopa Regioonide Komitee ja eesistujariigi Portugali vahel tugevdavad ka Portugali peaministri Antonio Costa osalemine komitee maikuu täiskogu istungjärgul toimuval arutelul, juhatuse kavandatav väljasõidukoosolek Assooridel j liikme mootmed kohalike dialoogide korraldamine Portugalis koos Euroopa Regioonide Komitee Portugali delegatsiooni liikmetega.

j liikme mootmed

Taustteave ELi nõukogu eesistujariigi Portugali tegevuse keskmes on kolm põhiprioriteeti : edendada Euroopa taastumist, mida soodustavad kliima- ja digiüleminek; rakendada Euroopa Liidu sotsiaalõiguste sammast kui keskset elementi õiglase ning kaasava kliima- ja digiülemineku tagamisel; tugevdada Euroopa strateegilist sõltumatust, jäädes samas maailmale avatuks.

Euroopa Regioonide Komitee prioriteedid aastateks — on j liikme mootmed siin.