Dokumentide arvestuse mootmed

Muude teadete ja dokumentide Patendiametile esitamine 1 Registrisse muu märke või kande tegemiseks või registritoimikusse muude teadete või dokumentide lisamiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele vajaduse korral lisatakse tõendavad dokumendid. Arvestuse pidamine koerte, kasside ja ahviliste üle katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Katseloomadena kasutatavate koerte, kasside ja ahviliste kohta säilitatakse katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes vähemalt järgmine teave: 1 identiteet; 3 looma päritolu; 4 ahvilise puhul asjaolu, kas ta on vangistuses kasvanud looma järglane. Kui aruande arvutamisel ei täideta perioodi, siis leitakse tulemused päise või ridade välja valemitega, kui aruande ridades on välja valem täitmata, siis vaadatakse vastavat päise oma. Kaubamärgi litsentsi registrisse kandmise taotlemine 1 Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid, ning tasub riigilõivu.

Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded, ettevõtte tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord1 Vastu võetud Reguleerimisala Määrusega kehtestatakse katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded, arvestuses kajastatavate andmete loetelu ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded, ettevõtte tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.

Katseloomade pidamise ehitis ja ruum ning pidamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed 1 Katseloomade Dokumentide arvestuse mootmed ehitise ja ruumi ning pidamiseks kasutatavate vahendite ja seadmete konstruktsioon ja ekspluatatsioon peavad olema sellised, et oleks tagatud peetavate loomade füsioloogilisi ja etoloogilisi vajadusi arvesse võttev võimalikult mitmekesine keskkond ning välditud loomade põgenemine ja kõrvaliste isikute ning loomade sissepääs.

Vajaduse korral peavad põrandas olema vedeliku äravooluavad. Seadmed peavad ruumis paiknema nii, et loom ei saaks ennast vigastada. Kui avastatakse rike, siis tuleb see viivitamata kõrvaldada. Kuni rikke kõrvaldamiseni tuleb võtta kasutusele meetmed katselooma tervise ja heaolu tagamiseks.

  1. Video Kuidas suurendada liikme 3 cm
  2. SAF versiooni muutused
  3. Valikutesse on lisatud faktooringu impordi valuuta konverteerimise konto ja artikkel.

Seadmete rikete vältimiseks ning nende kõrvaldamiseks tuleb koostada ettevõttes plaan. Katseruumid ning vahendid ja seadmed 1 Katseloomade kasutamise ettevõttes peavad olema üldkatseruumid juhtudeks, kui loomkatsete või vaatluste tegemine katseloomade pidamise ruumis ei ole soovitatav.

Erikatseruumid peavad olema juhul, kui viiakse läbi nakkusohtu põhjustavaid loomkatseid või muid loomkatseid, milleks on vaja eritingimusi. Vahendite ja seadmete kavand, konstruktsioon ja funktsioneerimine peavad tagama loomkatsete efektiivsuse, mille puhul arvestatavate tulemusteni jõudmiseks kasutatakse võimalikult vähe katseloomi ja põhjustatakse katseloomadele võimalikult vähe valu, kannatusi või vigastusi.

Teenindusruumid 1 Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad olema kohased ning kahjurite ja putukate eest kaitstud ruumid sööda ja allapanu säilitamiseks. Aineid, mis võivad olla saastunud või kujutada endast ohtu loomadele või personalile, tuleb säilitada Dokumentide arvestuse mootmed ruumis.

Et vältida puhastatud seadmete saastumist, peab puhastusprotsess toimuma nii, et puhtad ja määrdunud seadmed omavahel kokku ei puutu. Ventilatsioon ja temperatuur 1 Katseloomade pidamise ruumi temperatuur ja õhuniiskus peavad olema sobivad seal peetavatele loomaliikidele. Temperatuuri mõõdetakse ja dokumenteeritakse iga päev.

Ventilatsioonisüsteem peab varustama ruumi värske õhuga ning kõrvaldama lõhnad, mürgised gaasid, tolmu ja haigustekitajad, tekitamata seejuures katseloomadele kahjulikku tuuletõmbust. Vajaduse korral tuleb paigaldada tagavarageneraator, et säilitada katseloomade jaoks elutähtsate süsteemide tegevus ja valgustus elektririkke või -katkestuse korral. Hädaolukorras tegutsemise juhised peavad olema paigutatud nähtavale kohale. Valgustus 1 Katseloomade pidamise ruumis peab olema loomulik või kunstlik valgustus, mis vastab katselooma bioloogilistele vajadustele ning tagab rahuldava töökeskkonna katseloomade pidamisega tegelevatele isikutele.

Müra 1 Katseloomade pidamise ning üld- ja erikatseruumides tuleb hoiduda kuuldava ja kõrgsagedusliku valju müra tekitamisest, et vältida katseloomade käitumis- ja füsioloogiahäireid. Katselooma tervis ja heaolu 1 Katseloomade pidamisega vahetult tegelev isik peab vähemalt Dokumentide arvestuse mootmed kord päevas kontrollima katseloomade heaolu ja terviseseisundit ning sellekohased andmed dokumenteerima. Veterinaarabi saamiseks tuleb loomapidajal viivitamata kutsuda veterinaararst.

Vajadusel tuleb haige või vigastatud katseloom teistest loomadest eraldada. Katseloomade söötmine Fuusiliselt laiendas liige Katseloomadele tuleb võimaldada füsioloogilisi vajadusi rahuldav ohutu sööt ning vaba juurdepääs Dokumentide arvestuse mootmed.

Katseloomade jootmine 1 Katseloomadele tuleb võimaldada pidev takistusteta juurdepääs puhtale joogiveele. Looduses vabalt elava looma kasutamine katseloomana 1 Looduses vabalt elava looma kasutamisel katseloomana tuleb looma kohanemine, karantiini paigutamine, pidamine, hooldamine ja kasutamine eelnevalt planeerida.

Võimalusel planeeritakse loomkatse lõppedes looma sobivasse elukeskkonda tagasi viimine. Arvestuse pidamine katseloomade kasvatamise ettevõttes Katseloomade kasvatamise ettevõttes peetakse arvestust seal kasvatatavate katseloomade kohta.

Arvestuses kajastatakse järgmised andmed: 1 ettevõttes kasvatatavate katseloomade arv ja liik; 2 müüdud või muul viisil tasu eest või tasuta üleantud katseloomade arv ja liik; 3 katselooma üleandmise kuupäev; 4 katselooma vastuvõtja nimi ja aadress; 5 ettevõttes surnud või hukatud katseloomade arv ja liik, surma põhjus ning kuupäev. Arvestuse pidamine katseloomadega varustamise ettevõttes Katseloomadega varustamise ettevõttes peetakse arvestust katseloomadega varustamise kohta.

Arvestuses kajastatakse järgmised andmed: 1 ostetud või muul viisil tasu eest või tasuta vastuvõetud katseloomade arv ja liik; 2 müüdud või muul viisil tasu eest või tasuta üleantud katseloomade arv ja liik; 3 katselooma vastuvõtmise ja üleandmise kuupäevad; 4 selle katseloomade kasvatamise või katseloomadega varustamise ettevõtte asukoht ja aadress ning ettevõtte tunnustamise number, kust katseloomad hangiti; 5 imporditud katseloomade päritoluriik ja impordi eest vastutava isiku nimi, aadress, isiku- või registrikood; 6 katselooma vastuvõtja nimi ja aadress; 7 ettevõttes surnud või hukatud katseloomade arv ja liik, surma põhjus ning kuupäev.

Arvestuse pidamine katseloomade kasutamise ettevõttes Katseloomade kasutamise ettevõttes peetakse arvestust seal kasutatavate katseloomade kohta.

Arvestuses kajastatakse järgmised andmed: 1 ostetud või muul viisil tasu eest või tasuta vastuvõetud katseloomade arv ja liik; 2 katselooma vastuvõtmise kuupäev; 3 katselooma päritolu, sealhulgas asjaolu, kas ta on kasvatatud loomkatses kasutamiseks; 4 selle katseloomade kasvatamise või katseloomadega varustamise ettevõtte asukoht ja aadress ning ettevõtte tunnustamise number, kust katseloomad hangiti; 5 imporditud katseloomade päritoluriik ja impordi eest vastutava isiku nimi, aadress, isiku- või registrikood; 6 katseloomadega läbiviidud loomkatseprojektid, loomkatseprojekti eest vastutavad isikud ning loomkatseprojekti kaasatud isikud; 7 sobivasse uude elukohta paigutatud või sobivasse elukeskkonda, loomakasvatushoonesse või -rajatisse või looma pidamiseks piiritletud alale tagasi viidud katseloomade arv ja liik ning looma paigutamise või tagasiviimise kuupäev; 8 ettevõttes surnud või hukatud katseloomade arv ja liik, surma põhjus ning kuupäev.

Arvestuse pidamine koerte, kasside ja ahviliste üle katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Katseloomadena kasutatavate koerte, kasside ja ahviliste kohta säilitatakse katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes vähemalt järgmine teave: 1 identiteet; 3 looma päritolu; 4 ahvilise puhul asjaolu, kas ta on vangistuses kasvanud looma järglane.

Samuti kantakse nimetatud toimikusse andmed loomkatseprojektide kohta, milles looma on kasutatud. Loomade heaolu üksuse dokumendid Loomade heaolu üksuse antud nõuanded ning nendega seotud otsused dokumenteeritakse.

Dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat koostamise päevast arvates. Väikeste näriliste, küülikute ja valgetuhkrute pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Väikeste näriliste, küülikute ja valgetuhkrute pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja Dokumentide arvestuse mootmed kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 1 toodud nõuetele.

Kasside pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Kasside pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 2 toodud nõuetele.

  • Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused – Riigi Teataja
  • Kompetentsid: Töö korraldamine säilitatavate dokumentidega - Kutseregister
  • Justiitsministri 3.
  • Dokumentide korrastamine Paberalusel dokumendid: 1 moodustab dokumentidest säilikud lähtudes dokumentide säilitusväärtusest, vajadusel eemaldab metallkinnitid, süstematiseerib dokumendid säiliku piires, nummerdab lehed, vormistab tõestava kirje ja säiliku kaane, vastavalt nõuetele; 2 kasutab arhiivitarvikuid vastavalt dokumendi väärtusele sõltuvalt säilitustähtajast ja arhiiviväärtusest; Digitaalsed dokumendid: 3 tuvastab kasutatud faili vorminguid ja salvestab arhiiviväärtuslikud ning pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud dokumendid arhiivivormingutesse kooskõlas arhiivieeskirjaga.
  • Fakt liikme suuruse kohta

Teiste suhtes agressiivset kassi peetakse üksikult juhul, kui talle ei leita sobivat kaaslast. Koerte pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Koerte pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 3 toodud nõuetele.

Koera kohta võib miinimumpindala nimetatud määral vähendada kuni neljaks tunniks korraga. Ahviliste pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Ahviliste pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 4 toodud nõuetele.

Vajaduse korral tuleb paigaldada puuri turnimispuud, et ahvid saaksid kasutada puuri ülaosa. Kui ei ole võimalik pidada ahve paari kaupa, tuleb puurid paigutada nii, et loomad näeksid teisi loomi.

Vajaduse korral peab teiste loomade nägemise võimalust saama kõrvaldada. Põllumajandusloomade pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Põllumajandusloomade pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 5 toodud nõuetele. Siseruumides asuva pidamiskoha kõrgus peab olema selline, et loom saab ennast tagajalgadele täispikkuses püsti ajada. Lindude pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamisega tegelevas ettevõtetes 1 Lindude pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama määruse lisas 6 toodud nõuetele.

Sellisel põhjendatud juhul võib linde pidada pidamiskohas, mille põranda miinimumpindala on 0,75 m2. Kahepaiksete ja roomajate pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Kahepaiksete ja roomajate pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes peavad vastama lisas 7 toodud nõuetele.

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

Kalade pidamine katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes 1 Kaladele tagatakse piisavas koguses sobiva kvaliteediga vee pidev olemasolu. Vajadusel peab akvaariumis olevat vett täiendavalt õhutama. Lämmastikühendite kontsentratsioon tuleb hoida madalal. Vee soolsus kohandatakse kalaliigile ja kalade elujärgu vajadustele vastavaks.

Kaladel peab normaalseks ujumiseks olema piisavalt suur veeruumala, mis sõltub kalade suurusest, vanusest, tervisest ja söötmismeetodist. Kaladele pakutav keskkond peab olema mitmekesine ja vajadusel tuleb tagada peitumisvõimalus.

Dokumentide arvestuse mootmed

Erilist tähelepanu tuleb pöörata kalamaimude söötmisele üleminekul elussöödalt kunstlikule söödale. Taotlus Dokumentide arvestuse mootmed tunnustamiseks 1 Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtteid tunnustab Veterinaar- ja Toiduamet. Taotluse sisunõuded 1 Taotluses märgitakse järgmised andmed: 1 taotleja nimi ja isiku- või registrikood; 2 taotleja elu- või asukoht ja aadress; 3 taotleja sidevahendite Dokumentide arvestuse mootmed, faks numbrid ja elektronposti aadress; 4 selle ettevõtte asukoht ja aadress, kelle tunnustamist taotletakse; 5 ettevõtte, kelle tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava ettevõtte juhi nimi ja sidevahendite numbrid; 6 loomakaitseseaduse § lõike 1 kohaselt määratud katseloomade heaolu eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid; 7 loomakaitseseaduse § lõike 2 kohaselt määratud veterinaararsti või asjakohase kvalifikatsiooniga isiku nimi ja sidevahendite numbrid; 8 tegevusala, millel tegutsemiseks tunnustamist taotletakse.

Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu 1 Taotlusele tuleb lisada järgmised andmed ja dokumendid: 1 asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga; 2 ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga; 3 andmed kasutatud viimistlusmaterjalide kohta; 4 puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid veovahendite, seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta; 5 kahjuritõrjeplaan koos andmetega kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta; 6 andmed kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kohta; 7 hädaolukorras tegutsemise plaan, mis sisaldab tegutsemise juhiseid katseloomade tervise ja heaolu tagamiseks; 8 andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta.

Dokumentide arvestuse mootmed

Taotluse menetlemise kord 1 Katseloomade kasvatamise ettevõtte, katseloomadega varustamise ettevõtte või katseloomade kasutamise ettevõtte tunnustamise või sellest keeldumise otsuse teeb Veterinaar- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul §-s 27 nimetatud andmeid sisaldava taotluse ja sellele lisatud § 28 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemiseks vajalike dokumentide saamisest arvates. Kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, põhjendatakse tunnustamisest keeldumist, Dokumentide arvestuse mootmed ära õigusakti ja selle sätte, mille nõuetele ettevõte ei vasta; 10 otsus tunnustamise või tunnustamisest keeldumise kohta; 11 otsuse kehtivusaeg.

Arvestuse pidamine Dokumentide arvestuse mootmed andmete säilitamine Veterinaar- ja Toiduamet peab ettevõtte tunnustamiseks esitatud taotluste, andmete ja dokumentide ning tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsuste arvestust ning säilitab esitatud taotlused, andmed ja dokumendid arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

Dokumentide arvestuse mootmed

Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. Helir-Valdor Seeder Ants Noot Kantsler Lisa 1 Väikeste näriliste, küülikute ja valgetuhkrute pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 2 Kasside pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 3 Koerte pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 4 Ahviliste pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 5 Põllumajandusloomade pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 6 Lindude pidamiskoha mõõtmed katseloomade Dokumentide arvestuse mootmed, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes Lisa 7 Kahepaiksete ja roomajate pidamiskoha mõõtmed katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetes.