Alalise liikme suurus 14

Ulatuslikud kärped kahjustaksid Eesti ja teiste ELi piirkondade ja linnade arengut. Võrreldes eelmisel juhatuse koosolekul esitletud ajakavaga, mille kohaselt koosolekud toimuksid iga kuu teisel teisipäeval, on seekordses ettepanekus arvestatud Regioonide Komitee toimumise ajagraafikuga ning seetõttu on mõned tavapäraselt toimunud koosolekud nädala võrra edasi nihkunud.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.

Alalise liikme suurus 14

Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda.

  • Mees vaike peenis
  • ekspeditsioon – Vikipeedia
  • Peenise suurused pikkus
  • Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja
  • Kuidas moota meeste liikme suurust
  • Kuidas suurendada kukk ja paksus kodus
  • То был еще один урок, преподанный ему Лисом.

Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Juhatuse liikme määramine kohtu poolt Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma kohustusi, võib kohus huvitatud isiku nõudel määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme.

Alalise liikme suurus 14

Kohtu määratud juhatuse liikmel on õigus mittetulundusühingu arvel mõistlike kulutuste hüvitamisele ja mõistlikule tasule, mille määrab vaidluse korral kohus määrusega. Kohtu määratud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme määramiseni üldkoosoleku poolt või muul põhikirjas ettenähtud viisil [ RT I39, - jõust. Muud organid 1 Põhikirjaga võib ette näha, et teatud tehingute tegemiseks määratakse lisaks juhatusele muu organ, mille pädevus ja moodustamise kord nähakse ette põhikirjas.

Alalise liikme suurus 14

Juhatuse või muu organi liikme vastutus 1 Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni sellest, et Euroopa Regioonide Komitee RK president Karl-Heinz Lambertz on saatnud kõigile RK liikmesriikide KOVide katusorganisatsioonidele kirja, milles väljendab muret, et finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel ning kavandatud kärped ühtekuuluvuspoliitikas ja ühises põllumajanduspoliitikas valmistavad kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tõsist muret. Kirjas juhitakse tähelepanu negatiivsetele tagajärgedele, mis võivad tuleneda mitmeaastase finantsraamistiku hilinenud vastuvõtmisest Euroopa Liidu piirkondades ja linnades. Seoses sellega püüab RK kutsuda nõukogus tegutsevaid liikmesriike üles viima lõpule läbirääkimised finantsraamistiku õigusaktide ja nendega kaasnevate valdkondlike määruste üle.

Mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamise korral võib nõude mittetulundusühingu nimel esitada üksnes pankrotihaldur. Osakonnad 1 Mittetulundusühingul võivad olla osakonnad, kui see on ette nähtud põhikirjaga. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda. Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut. Järelevalve 1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

Raamatupidamine [ RT I39, - jõust.

Alalise liikme suurus 14

Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud Alalise liikme suurus 14. Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule.